Program Rozwoju Gminy Tułowice na lata 2004 - 2006

Załącznik
do uchwały Nr XVI/114/04
Rady Gminy Tułowice
z dnia 27 maja 2004 r.

Program Rozwoju Gminy Tułowice na lata 2004 - 2006

  Rozmiar: 1,81 KB 
Ilość pobrań: 3701 
Data: 2007-04-24 12:49:36

 Tułowice, maj 2004 r.
 
Spis treści:

I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO. 4
II. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU. 4
1.  ANALIZA 4
1.1. Położenie 4
1.2. Powierzchnia 4
1.3. Ludność 4
1.4. Środowisko przyrodnicze 5
1.5.   Turystyka 5
1.6.  Zagospodarowanie przestrzenne. 5
1.6.1. Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego 5
1.6.2.   Infrastruktura techniczna. 5
1.6.3. Własność nieruchomości 6
1.6.4. Stan obiektów dziedzictwa kulturowego 7
2. GOSPODARKA 7
2.1. Główni pracodawcy/struktura i trendy 7
3. SFERA SPOŁECZNA 9
3.1. Sytuacja demograficzna i społeczna terenu 9
3.1.1. Liczba mieszkańców 9
3.1.2.   Poziomy wykształcenia mieszkańców. 9
3.1.3.   Ludność według ekonomicznych grup wieku: 10
3.2. Warunki i jakość życia mieszkańców, w tym poziom bezpieczeństwa 10
3.3. Określenie grup społecznych wymagających wsparcia 10
3.4. Rynek pracy 14
III. ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI NA DANYM OBSZARZE 15
1. LISTA ZADAŃ OBEJMUJĄCYCH: 15
1.1. Zmiany w strukturze gospodarczej obszaru, w tym zasady kształtowania rolnej i leśnej przestrzeni produkcyjnej 15
1.1.1. Obszar chronionego krajobrazu „Borów Niemodlinskich” 15
1.1.2 Obszar rolniczy o funkcji żywieniowej. 16
1.1.3. Główne zasady rolnictwa ekologicznego: 16
1.1.4 Obszar zurbanizowany o funkcjach produkcyjnych i mieszkalno-usługowych 17
1.2. Rozwój systemu komunikacji i infrastruktury 17
1.3. Poprawa stanu środowiska naturalnego 18
1.4. Poprawa stanu środowiska kulturalnego 18
1.5. Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców w tym zmiany w strukturze zamieszkania 18
IV. REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW 19
1. PLANOWANE PROJEKTY I ZADANIA INWESTYCYJNE W LATACH 2004 – 2006 W TUŁOWICACH, SKARBISZOWICACH, SZYDŁOWIE, GOSZCZOWICACH, LIGOCIE TUŁOWICKIEJ 19
2. PLANOWANE PROJEKTY I ZADANIA INWESTYCYJNE W  LATACH  2007 – 2010 - PROJEKTY DŁUGOTERMINOWE W TUŁOWICACH, SKARBISZOWICACH, SZYDŁOWIE, GOSZCZOWICACH, LIGOCIE TUŁOWICKIEJ 22
V. POWIĄZANIE PROJEKTU/ÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY/POWIATU/WOJEWÓDZTWA 24
VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO 24
VII. PLAN FINANSOWY NA LATA 2004-2006 I NA NASTĘPNE PLANOWANE LATA 24
VIII. SYSTEM WDRAŻANIA 28
IX. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 28

I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO.
  

  Podstawą do opracowania Programu Rozwoju Gminy Tułowice na lata 2004-2006 jest Strategia Rozwoju Gminy Tułowice, programy wyborcze Komitetów Wyborczych oraz postulaty społeczności lokalnej, jakie za pośrednictwem Rad Sołeckich wpłynęły do Wójta Gminy Tułowice. Jego podstawowe cele to przede wszystkim:

1. tworzenie mechanizmów rozwoju społeczno-gospodarczego wspólnoty gminnej,
2. tworzenie szans rozwojowych dla wszystkich mieszkańców gminy, poprzez poprawę standardu cywilizacyjnego społeczności lokalnej,
3. kształtowanie ładu ekologicznego i przestrzennego uwzględniającego równoważność celów społecznych, gospodarczych z celami ekologicznymi.

Utworzenie Programu poprzez pokazanie kierunków rozwoju stwarza pozytywny wizerunek Gminy, przyjaznej inwestorom krajowym i zagranicznym.
Gmina jako wspólnota o określonym terytorium, będąca społecznością lokalną, związaną wspólnym pochodzeniem, wspólnym życiem, wspólnymi interesami, wspólną własnością jest bezpośrednim podmiotem praw i obowiązków związanych z lokalnym regulowaniem i zarządzaniem sprawami publicznymi. Wyrazem tych praw i obowiązków jest opracowany Program Rozwoju Gminy.


II. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU.

1.  Analiza

1.1. Położenie

Gmina Tułowice położona jest w środkowej części województwa opolskiego nad Ścinawą Niemodlińską w odległości 28 km od Opola.Urokliwy teren położony wśród lasów i zbiorników wodnych, bliskość aglomeracji opolskiej i węzła autostradowego Prądy. Teren nie zagrożony powodzią, gmina na szlaku między Górnym i Dolnym Śląskiem.

1.2. Powierzchnia

Powierzchnia gminy wynosi 8113 ha.

1.3. Ludność

Duży potencjał intelektualny mieszkańców gminy, zróżnicowanie etniczne mieszkańców, brak aktywnych organizacji pozarządowych.

1.4. Środowisko przyrodnicze

Bory Niemodlińskie, stawy, park krajobrazowy, rejon ciszy, tereny rekreacyjne, lasy pełne zwierząt i owoców runa leśnego, zasoby doskonałej wody pitnej, teren czysty ekologicznie bez przemysłu uciążliwego dla środowiska, zasoby bazaltu, gliny ceramiczne, piasek i torf.

1.5.   Turystyka

Największym walorem turystycznym gminy Tułowice jest jej położenie w kompleksie Borów Niemodlińskich. Aby chronić walory przyrodnicze, terenom tym nadano status obszaru krajobrazu chronionego ze strefami ciszy. W obszarze tym znajdują się liczne pomniki przyrody, ciągi dolin rzecznych, wody stojące i stawy będące ostoją ptactwa. Występuje też duża różnorodność fauny i flory leśnej. Lasy obfitują w grzyby i jagody. W celu ułatwienia zwiedzania stworzono dziewięć oznakowanych ścieżek pieszo-rowerowych:
1. Trasa 1 „Bliskie Stawy”, długość: 8,5 km,
2. Trasa 2 „Lasami, Łąkami...”, długość: 14,5 km,
3. Trasa 3 „Zakamarki”, długość: 16 km,
4. Trasa 4 "Ukojenie”, długość: 14 km,
5. Trasa 5 „Złote Bagna”, długość: 10 km,
6. Trasa 6 „Barwne Krzyże”, długość: 13,5 km,
7. Trasa 7 „Bazaltowa Droga”, długość: 8 km,
8. Trasa 8 „Ukryte W Lesie”, długość: 19,5 km,
9. Trasa 9 „Wielka Jazda”, długość: 18 km.

 Położenie, walory krajobrazowe oraz liczne zabytki stwarzają możliwość rozwoju turystyki i rekreacji nie tylko dla mieszkańców gminy, ale także gmin sąsiednich i aglomeracji opolskiej.

1.6.  Zagospodarowanie przestrzenne.

1.6.1. Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego

          Uwarunkowania ekologiczne wynikają z tytułu położenia gminy w obszarze ustanowionym prawnie jako obszar chronionego krajobrazu - Bory Niemodlińskie. Istnienie obszaru chronionego krajobrazu wiąże się dla gminy zarówno z pozytywami ekonomiczno-administracyjnymi jak i z ograniczeniami w zagospodarowaniu przestrzennym oraz gospodarczym użytkowaniu terenu. Obszar chronionego krajobrazu „Bory Niemodlińskie” jest ciągiem stawowo-leśnym o niekwestionowanych walorach wyrażających się występowaniem rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

1.6.2.   Infrastruktura techniczna.

Pełne uzbrojenie gminy w infrastrukturę techniczną (kanalizacja, wodociąg, gaz). Gmina w zakresie komunikacji obsługiwana jest przez układ kolejowy i drogowy.
W układzie kolejowym dotyczy to linii kolejowej Opole-Nysa oraz w układzie drogowym -  drogi wojewódzkiej nr 405 Niemodlin-Korfantów oraz drogi powiatowej nr 27-522. Sieć dróg i ulic jest dobrze rozwinięta.  W przeciągu lat 1992-2002 wykonano 2,4 km nowego dywanika asfaltowego oraz 6,5 km nowych dróg o nawierzchni asfaltowej. Ponadto wykonano 2,6 km dróg z kostki POLBRUK. Łącznie remontowi lub budowie poddano 25 dróg gminnych.
Gmina posiada uregulowaną gospodarkę zaopatrzenia w wodę opartą o ujęcie wody "Tułowice", którego wydajność zapewnia pokrycie zapotrzebowania na okres perspektywiczny. Gmina posiada własną oczyszczalnię ścieków. Do mieszkańców gminy i jednostek gospodarczych jest doprowadzona energia elektryczna za pośrednictwem istniejących stacji transformatorowych z sieci średniego napięcia 15 k V. Dalsze działania obejmować będą modernizację istniejącej sieci i jej rozbudowę do aktualnych potrzeb zgodnie z wymaganiami technicznymi. Pod względem formalnym i prawnym gmina ma uregulowany system odprowadzania odpadów komunalnych. Odpady gromadzone są w kontenerach ustawionych na poszczególnych posesjach i następnie wywożone przez służby komunalne na wysypiska znajdujące się poza gminą Tułowice. Do rozwiązania pozostaje jedynie problem wprowadzenia segregacji odpadów jeszcze przed wywiezieniem ich na wysypisko. W tym celu opracowywany jest plan gospodarki odpadami dla gminy Tułowice, który ma być przyjęty do realizacji w 2004 roku. Gmina Tułowice posiada nowy zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego. W gminie istnieją  znakomite warunki do budownictwa wielo i jednorodzinnego.
W istniejącej zabudowie wyraźnie powstaje centrum skupiające: Urząd Gminy, Pocztę, Filię Banku Spółdzielczego, przystanek autobusowy, parking i sieć sklepów.

1.6.3. Własność nieruchomości

W strukturze funkcjonalno-przestrzennej gminy grunty komunalne zajmują powierzchnię 125,00 ha., z czego 121,00 ha tworzy zasób gminnych nieruchomości, 3,00 ha oddane są w wieczyste użytkowanie Spółdzielni Mieszkaniowej w Łambinowicach oraz 1,00 ha pozostaje w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych.
 Są to przede wszystkim grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod zabudowę mieszkaniową, mieszkalno-usługową , zagrodową oraz pod inwestycje. W obrębie wielomieszkaniowego budownictwa w Tułowicach istnieją tereny zabezpieczone w ww. planie pod budownictwo wielorodzinne z możliwością budownictwa jednorodzinnego.
Wartość majątku trwałego będącego w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dzień 31.12.2003 r. wynosiła ogółem 29.429.260,63 zł, w tym:
- grunty            326.953,90 zł
- budynki     5.819.897,25 zł
- budowle   22.577.949,80 zł
- środki transportowe       579.335,28 zł
- pozostałe        125.124,40 zł
Wartość majątku w stosunku do 31.12.2002 r. zmniejszyła się o 748.930,63 zł z powodu sprzedaży mieszkań ich dotychczasowym najemcom.

Na terenie gminy istnieje 1766 gospodarstw domowych – rodzinnych z czego 1318 to gospodarstwa domowe jednorodzinne.

Struktura mieszkaniowa w gminie przedstawia się następująco:
ogółem: 1592 mieszkania
stanowiące własność:
- osób fizycznych                       – 902
- Spółdzielni Mieszkaniowych   – 278
- Gminy                                      – 412

Grunty stanowiące tereny budowlane są systematycznie uzbrajane i przeznaczane do zbycia przede wszystkim osobom fizycznym pod budownictwo jednorodzinne.
We wspomnianym wyżej miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowice zarezerwowane zostały tereny pod tereny przemysłowe, składów i usług, które jednak nie są własnością gminy, a docelowo przeznaczone do wykupu przez gminę, bądź przez inwestora.

1.6.4. Stan obiektów dziedzictwa kulturowego

Na obszarze gminy występują obiekty, które ze względu na swą wartość historyczną stanowią wartość zabytkową.
Obiekty te są wpisane do rejestru zabytków jak i ujęte w ewidencji Państwowej Służby Ochrony Zabytków Urzędu Wojewódzkiego w Opolu oraz podlegają prawnej ochronie konserwatorskiej w świetle przepisów ustawy z dnia 15.02.1962 r. o ochronie dóbr kultury i muzeach (Dz. U. Nr 19 poz. 48 z późniejszymi zmianami)

Z A B Y T K I

1) Zespół pałacowy :
- Pałac neorenesansowy z 1879 r.
- Zabudowania gospodarcze
- Czworak z XVII w. przebudowany w XIX/XX w.
- Stajnia z I poł. XIX w. przebudowana w XX w.
- Park krajobrazowy z II poł. XIX w.
- Pawilon Myśliwski z XIX w.
- Bażanciarnia z XIX w.
2. Dawne zabudowania fabryki Schlegelmilchów
- Budynek fabryczny
- Budynek administracyjny
- Portiernia
3. Późnoklasycystyczny kościół parafialny z 1829-1840 r.p.w. św. Rocha.
4. Kościół poewangelicki z zachowaną zakrystią z XV lub XVI w. z ogrodzeniem.
5. Budynek mieszkalny na rogu ul. 1 Maja  i ul. Kościuszki
6. Budynek starej kuźni przy ul. Zamkowej 3.
7. Kaplica przydrożna z rzeźbą św. Jana Nepomucena, ul. Szkolna.
8. Willa Schlegelmilchów z końca XIX w.
9. Epitafium rycerza Henryka von Dreske, który w 1596 r. kupił Tułowice

2. Gospodarka

2.1. Główni pracodawcy/struktura i trendy

Tułowice stanowią lokalny ośrodek gospodarczo przemysłowy. O przemysłowym charakterze gminy decydują istniejące na jej terenie zakłady:

- Odlewnia Żeliwa w Tułowicach Małych
- Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Niemodlinie

Ponadto na terenie gminy działa ponad 200 podmiotów gospodarczych,w głównej mierze są to firmy o profilu usługowo-handlowym i produkcyjnym.Do największych należą:

a) branża ceramiczna:
- Zakład Zdobienia Ceramiki Sławomir Bardoń w Tułowicach
- Zakład Ceramiki Andrzej Głośnicki w Tułowicach
- Ceramika Tułowice S.j. PPHU Hurtownia Eugeniusz Rurynkiewicz
- Wytwarzanie szkliwa i masy do wyrobów ceramicznych, Marian Wojtaszek

b) branża drzewna:
- Nadleśnictwo Tułowice
- Wytwórnia Wyrobów z Drewna ,,Pergola,, w Ligocie Tułowickiej
- Tokarstwo w drewnie Wojciech Grot w Tułowicach
- Zakład przetwórstwa drewna „Stolar” Piotr Krenkiewicz

c) zakłady handlowo – usługowe:
- Piekarnia Czesław Mizera w Tułowicach
- Supermarket EKO w Tułowicach
- Super SAM s.c. w Tułowicach
- EUROTAM PHU Zbigniew Paradowski w Tułowicach
- Trzy kwiaciarnie działające na terenie Tułowic
- Trzy zakłady fryzjerskie
- Punkt usługowo handlowy AGD w Tułowicach

d)   inne:
- Zakład Produkcji Odlewniczej „DOLMET”
- Cegielnia w Szydłowie

Na terenie gminy funkcjonują również jednostki organizacyjne gminy i zakład budżetowy oraz placówki kulturalno – oświatowe, dające zatrudnienie mieszkańcom naszej gminy:
- Przedszkole Publiczne w Tułowicach
- Ośrodek Pomocy Społecznej
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
- Tułowicki Ośrodek Kultury
- Publiczne Gimnazjum w Tułowicach

Od 1 marca roku 2003 w Urzędzie Gminy  w Tułowicach działa punkt konsultacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw. Do głównych zadań punktu należy informowanie i pomoc osobom zamierzającym otworzyć własną działalność gospodarczą. Dostępne są aktualne przepisy prawne dotyczące działalności gospodarczej jak również bieżące informacje z Powiatowego Urzędu Pracy o możliwościach zatrudnienia . Punkt konsultacyjny oferuje także pomoc już istniejącym podmiotom gospodarczym m.in. w zakresie modernizacji i dostosowania do norm unijnych, ale i szans na otrzymanie dotacji z funduszy pomocowych.
Do mocnych stron wyróżniających gminę Tułowice w regionie opolskim oraz stanowiących jej potencjał rozwojowy należą:
- duży potencjał intelektualny mieszkańców
- urokliwy, czysty ekologicznie teren rekreacyjny, położony wśród lasów
- teren nie zagrożony powodzią
- pełne uzbrojenie Tułowic w infrastrukturę techniczną
- dobre warunki dla budownictwa jedno- i wielorodzinnego
- pokłady użytecznych kopalin, takich jak bazalt, glina ceramiczna, piasek
- zasoby doskonałej wody pitnej
- dobrze rozwinięta sieć dróg i ulic, kolejowe połączenie z Opolem
- dobrze zorganizowana baza oświatowa

3. Sfera społeczna

3.1. Sytuacja demograficzna i społeczna terenu

3.1.1. Liczba mieszkańców

liczba mieszkańców    – 5572
mężczyźni                   – 2769 
kobiety                        – 2803
Liczba mieszkańców ze względu na wiek przedstawia się następująco:
wśród mieszkańców, najliczniejszą grupą są osoby w wieku 15 -19 lat (ok.700) oraz 20 – 24 lata (ok. 600). Następną największą grupę stanowią osoby w wieku 45 – 49 lat (ok.550), a także 10 – 14 lat (ok. 430) oraz 50 – 54 lata (ok. 400). Dzieci, trzydziestolatków oraz starszych mieszkańców, zaliczać należy do najmniej licznych grup.

3.1.2.   Poziomy wykształcenia mieszkańców.

1. Wykształcenie wyższe      – 300 osób, w tym mężczyźni – 116, kobiety – 184
2. Wykształcenie policealne  – 121 osób, w tym mężczyźni – 33, kobiety – 88
3. Wykształcenie średnie – 1216 osób (338 ogólnokształcące, 879 zawodowe), w tym: mężczyźni – 536, kobiety – 680
4. Wykształcenie zasadnicze zawodowe – 1343 osoby, w tym mężczyźni 806, kobiety 537
5. Wykształcenie podstawowe ukończone – 1626 osób, w tym mężczyźni – 804, kobiety - 822  
6. Młodzież gimnazjalną stanowi w roku szkolnym 2004/2005 – 237 uczniów (10 klas), przewiduje się że w roku 2005/2006 będzie ich 216 (9 klas), w roku 2006/2007 gimnazjalistów będzie 202 (8 klas)
7. Szkoła Podstawowa w Tułowicach w roku szkolnym 2004/2005 ma 338 wychowanków (16 klas), w roku 2005/2006 przewiduje się, że będzie ich 317 (15 klas), natomiast w roku 2006/2007 przewiduje się 301 uczniów (14 klas)
8. Wychowankami Tułowickego Przedszkola Publicznego jest obecnie 121 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w tym sześciolatków – 54, pięciolatków – 30, czterolatków – 36, i jeden trzylatek. W latach 2005/2006 oraz 2006/2007 przewiduje się nieznaczny spadek liczby przedszkolaków.

3.1.3.   Ludność według ekonomicznych grup wieku:

w wieku przedprodukcyjnym   – 1346 osób w tym mężczyźni – 706, kobiety – 640
w wieku produkcyjnym             – 3642 osoby w tym mężczyźni – 1885, kobiety – 1757
w wieku poprodukcyjnym         – 584 osoby w tym mężczyźni – 178, kobiety – 406
Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 53 osoby w wieku nieprodukcyjnym.
Ludność w wieku produkcyjnym stanowi największą grupę w aspekcie aktywności ekonomicznej i równa jest liczbie osób w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym łącznie. Największa dysproporcja pod względem płci występuje w grupie osób w wieku poprodukcyjnym – liczba kobiet przewyższa liczbę mężczyzn ponad dwukrotnie.

3.2. Warunki i jakość życia mieszkańców, w tym poziom bezpieczeństwa

1/3 mieszkańców gminy (a połowa mieszkańców Tułowic) zamieszkuje lokale o wysokim standardzie, położone na osiedlu bloków wielomieszkaniowych. Warunki mieszkaniowe pozostałych mieszkańców w większości są na zadowalającym poziomie.
Upadłość największego zakładu pracy na terenie gminy – Fabryki Porcelitu, spowodowała wzrost bezrobocia i drastyczny spadek poziomu życia mieszkańców, którym brakuje środków na utrzymanie mieszkania, dzieci oraz dorastającej, zazwyczaj dojeżdżającej do szkół młodzieży.
W Tułowicach usytuowany jest Rewir Policji, przygotowany do funkcjonowania wyłącznie ze środków gminy, jednak ze względu na ograniczenia kadrowe, działalność jego ogranicza się do sporadycznych dyżurów policjantów. Ponadto wykonywane są rutynowe patrole Policji w ramach funkcjonowania Komisariatu Policji w Niemodlinie.

3.3. Określenie grup społecznych wymagających wsparcia

Do grup społecznych wymagających wsparcia zaliczyć należy:
- rodziny, w których oboje rodziców pozostaje bez pracy,
- młodzież poszukującą pracy,
- osoby samotne w podeszłym wieku,
- matki samotnie wychowujące dzieci,
- osoby niepełnosprawne.

KIERUNKI     ROZWOJU     POMOCY     SPOŁECZNEJ W TUŁOWICACH
W OKRESIE OD 2004-2010 ROKU.

I.   Tworzenie warunków organizacyjnych do realizacji zadań pomocy
      społecznej.

1. Przystosowanie  struktury  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  do  nowych zadań.
2. Opracowanie bazy danych dotyczących niekorzystnych zjawisk społecznych
    w Gminie.
3. Rozwijanie   infrastruktury  socjalnej  stosownie do potrzeb, w tym:
-   tworzenie świetlic terapeutycznych,
-   prowadzenie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i prawnego dla
    rodzin,
-   tworzenie mieszkań socjalnych,
-   tworzenie     ośrodka     wsparcia     lub     domu     pobytu     dziennego     dla niepełnosprawnych, samotnych oraz chorych psychicznie.

II   Zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin. 

1. Udzielanie świadczeń przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej.
2. Udzielanie świadczeń wynikających z rządowych programów pomocy
    społecznej.
3. Opracowywanie  i wdrażanie  lokalnych  programów  pomocy   społecznej  w
    oparciu o rozeznane potrzeby.

III  Pobudzanie aktywności społecznej do działań samopomocowych.

1. Podejmowanie  działań   informacyjnych   i   integracyjnych   na   rzecz   osób
    dotkniętych tym samym problemem.
2. Animowanie różnych grup samopomocowych w ramach ośrodka wsparcia.

IV  Współdziałanie z różnymi podmiotami działającymi w obszarze pomocy
       społecznej.

1. Zlecenie   przez   Gminę   niektórych   zadań   z   zakresu  pomocy  społecznej
    organizacjom pozarządowym.  
2. Udzielanie przez Gminę wsparcia, w tym również finansowego, organizacjom
    pozarządowym  jeżeli  ich  działalność  odpowiada celom i zadaniom pomocy
    społecznej.

PROGRAMY  POMOCY  SPOŁECZNEJ  NA  LATA  2004-2010.

1. POMOC BEZROBOTNYM.
   
        Motywując do tworzenia programów pomocy dla osób bezrobotnych, stanowiących najliczniejszą grupę świadczeniobiorców Ośrodka mamy na uwadze świadomość negatywnych konsekwencji tego zjawiska.
        Wpływ bezrobocia na kształtowanie nowej warstwy ubogich jest ciągle potwierdzany faktem rosnącej liczby świadczeniobiorców pomocy społecznej. Większość długotrwale bezrobotnych klientów Ośrodka, to osoby, które nie spełniły wymagań rynku pracy. Ich trwałe pozostawanie bez pracy zmniejsza szansę pozyskania zatrudnienia, stąd w budżecie Gminy przewiduje się udzielanie większego wsparcia finansowego tym osobom oraz podjęcia działań monitoringowych i współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu filia  Niemodlin.

Sposób realizacji:
1. Opis i diagnoza sytuacji osób bezrobotnych.
2. Wypracowanie   z  klientem  planu  działań  ukierunkowanych  na znalezienie
    pracy.
3. Prowadzenie z bezrobotnym pracy socjalnej przy wykorzystaniu takich metod       
    jak:
-   systematyczny kontakt z klientem (okres interwencji 6-8 tygodni),
-   wzmacnianie  zdolności  życiowych   i   uczestnictwa   w   życiu   społecznym
    i objęcie pomocą finansową,
-   motywacja do rozwoju zawodowego i rekwalifikacji,
-   wykorzystanie kontaktu pomiędzy klientem a pracownikiem socjalnym,
-   udzielenie wsparcia psychologicznego i prawnego,
-   monitorowanie realizacji planu działań ustalonego z bezrobotnym,
-   praca socjalna ze środowiskiem klienta.
4. Równoległe, intensywne oddziaływanie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu,
    stosowne do predyspozycji klienta (doradztwo zawodowe, szkolenia, kursy).

Realizatorzy projektu:
Pracownicy Socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej,
Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy.

Źródła finansowania:
w ramach posiadanych etatów OPS – 3 etaty Pracowników Socjalnych

Termin realizacji:
na bieżąco

2. UBÓSTWO I NIEWYDOLNOŚĆ RODZIN.

       Diagnoza problemów społecznych oraz zagrożenie rozwoju zjawisk patologicznych stwarza konieczność rozwijania idei Świetlic Socjoterapeutycznych (ognisk terapeutycznych) dla dzieci i młodzieży, które powstawać będą we wsiach, gdzie kumulują się niekorzystne zjawiska.
       W Gminie Tułowice jest wiele rodzin niewydolnych w wypełnianiu funkcji, jakie powinna spełniać rodzina. Zjawiska powszechnie występujące w tych rodzinach to nadużywanie alkoholu, przemoc, łamanie norm społeczno-prawnych. Dziecko żyjące w takich warunkach narażone jest na przeżywanie urazowych doświadczeń. Stąd konieczność oddziaływania na jego środowisko życiowe oraz zapewnienie mu pomocy w formie umożliwienia korzystania z świetlicy socjoterapeutycznej (ogniska terapeutycznego).

Sposób realizacji:
Współpraca z Pełnomocnikiem Wójta d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Zadania:
1. Organizowanie grup wsparcia dla rodziców niewydolnych wychowawczo.
2. Organizowanie   grup   terapeutycznych    dla    młodzieży    z    zaburzeniami
    emocjonalnymi.
3. Utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla nastolatków.

Realizatorzy projektu:
OPS Tułowice, Gminna Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, TOK, samorząd gminy.

Źródło finansowania:
Gminny Fundusz Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Termin realizacji:
2004-2006 rok

3. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ.

          System wsparcia dla osób niepełnosprawnych  w Gminie Tułowice powinien przeciwdziałać izolacji i marginalizacji tej grupy osób. Wśród niepełnosprawnych na odrzucenie szczególnie narażone są osoby starsze i cierpiące na zaburzenia psychiczne.
          Specyficzną formę pomocy wymagają ludzie starsi; jej celem jest jak najdłuższe utrzymanie we własnym środowisku. Można to osiągnąć zapewniając usługi opiekuńcze i socjalne w miejscu zamieszkania. Poprawie w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych, a także osób starszych w środowisku służy Stacja Opieki „Caritas” w Tułowicach. Placówka ta zapewnia wsparcie rodzinom z wymienionymi problemami.

Sposób realizacji:
1. Organizacja usług opiekuńczych.
2. Klub seniora.
3. Ośrodek wsparcia lub dom pobytu dziennego.

Realizatorzy projektu:
OPS Tułowice, Stacja Opieki „Caritas”, TOK Tułowice.

Źródło finansowania:
środki własne gminy

Termin realizacji:
na bieżąco      

PROGRAM   POMOCY  DLA  OSÓB   BEZDOMNYCH
I    ZAGROŻONYCH    BEZDOMNOŚCIĄ
W OKRESIE  OD  2004–2010  ROKU

I  Zorganizowanie miejsc noclegowych dla osób bezdomnych.

Cel: zminimalizowanie      skutków     pozostawania     bezdomnym     poprzez
        skierowanie do funkcjonującego Schroniska dla Bezdomnych  w Bielicach
        w   gminie   Łambinowice lub tworzenie miejsc noclegowych we własnym
        zakresie.

II Organizowanie pomocy bezdomnym poprzez:

1. Pomoc psychologiczną:
a) wspieranie w działaniu zmierzającym do zmiany sytuacji bezdomnego,
b) edukacja (poszerzenie wiedzy o zjawisku bezdomności),
c) terapia.

2. Pomoc prawną:
a) poradnictwo prawne mające na celu:
-  pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (sąd, policja),
-  informacje o możliwościach prawnego rozwiązywania problemów.

3. Pomoc socjalna:
a) zapewnienie miejsca noclegowego
b) organizowanie pomocy materialnej.
4. Pomoc medyczna:
a) konsultacje lekarskie
-  udzielenie podstawowej pomocy medycznej.


3.4. Rynek pracy

W chwili obecnej po upadku „Porcelitu” na terenie gminy brak jest nowo powstałych zakładów pracy oferujących zatrudnienie.
Obserwuje się zjawisko samozatrudnienia poprzez zakładanie własnej działalności gospodarczej. W ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej w Urzędzie Gminy zarejestrowanych jest 280 podmiotów gospodarczych. W 2003 roku odnotowano 34 wpisy do działalności gospodarczej, natomiast do końca kwietnia 2004 r. tychże wpisów odnotowano 16. W 2003 roku 28 osobom wydano decyzje o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej, a według stanu na koniec kwietnia 2004 r. wydano tychże decyzji 17.
Znaczna część osób pozostająca bez pracy decyduje się na pracę za granicą, pogłębiając poprzez długotrwałą rozłąkę z rodziną, problem społeczny.
Liczba bezrobotnych z Gminy Tułowice zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy na koniec marca 2004 r. Wyniosła 608 osób i była niższa o 23 osoby w porównaniu do analogicznego okresu 2003 r. i mniejsza o 85 osób w porównaniu do marca 2002 r. Mimo wyraźnego zmniejszenia się poziomu bezrobocia nasza gmina wciąż charakteryzuje się najwyższym wskaźnikiem natężenia bezrobocia w powiecie opolskim.
Szczegółowe dane charakteryzujące bezrobocie w I kwartałach lat 2000-2004 w gminie przedstawia poniższa tabela.
Zmiany na lokalnym rynku pracy w gminie Tułowice w latach 2000-2004
  I kw. 2000 r. I kw. 2001 r. I kw. 2002 r. I kw. 2003 r. I kw. 2004 r.
 ogółem udział do ogółu bezrob. % ogółem udział do ogółu bezrob. % ogółem udział do ogółu bezrob. % ogółem udział do ogółu bezrob. % ogółem udział do ogółu bezrob. %
Liczba bezrobotnych 308 100,0 376 100,0 693 100,0 631 100,0 608 100,0
kobiety 184 59,7 191 50,8 363 52,4 328 52,0 325 53,4
z prawem do zasiłku 44 14,3 80 21,3 289 41,7 63 10,0 41 6,7
Niepełnosprawni 5 1,6 5 1,3 5 0,7 7 1,1 5 0,8
Absolwenci 31 10,1 25 6,6 31 4,5 19 3,0 25 4,1
Długotrwale bezrobotni 105 34,1 127 33,8 169 24,4 303 48,0 256 42,1
w wieku 18-34 lata 204 66,2 245 65,2 367 53,0 332 52,6 319 52,5
35-44 56 18,2 64 17,0 186 26,8 155 24,6 136 22,4
45 i więcej 48 15,6 67 17,8 140 20,2 144 22,8 153 25,2
Wykształcenie wyższe 5 1,6 5 1,3 15 2,2 14 2,2 23 3,8
gimnazjalne i poniżej 79 25,6 100 26,6 186 26,8 186 29,5 182 29,9
poszukujący pracy 5   3   2   4   5 
pobierający zas. p-em 71   81   174   167   159 
pobierający św. p-em 7   10   24   37   42 
W przeciągu lat 2003-2004 część absolwentów zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy miała możliwość odbycia stażu absolwenckiego w Urzędzie Gminy Tułowice oraz w jednostkach organizacyjnych gminy:
- Urząd Gminy w Tułowicach przyjął na staż w tym okresie 10 osób na okres od czterech do dziewięciu miesięcy,
- Tułowicki Ośrodek Kultury przyjął na staż w 2003 r. 3 osoby, w roku 2004 zostały złożone 2 wnioski o skierowanie na staż,
Ponadto w latach 2003-2004 spośród osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Urzędzie Gminy i Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zatrudniono 26 pracowników interwencyjnych na okres od czterech do sześciu miesięcy.
W celu ożywienia lokalnego rynku pracy poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, przygotowany jest projekt uchwały Rady Gminy w sprawie częściowych zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy. Dotyczy to głównie małych i średnich podmiotów gospodarczych.
Zakłada się, że ww. preferencje stworzą warunki dla przedsiębiorców do rozwoju ich firm oraz przyczynią się do poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy.

III. ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI NA DANYM OBSZARZE

1. Lista zadań obejmujących:

1.1. Zmiany w strukturze gospodarczej obszaru, w tym zasady kształtowania rolnej i leśnej przestrzeni produkcyjnej

1.1.1. Obszar chronionego krajobrazu „Borów Niemodlinskich”

1) Likwidacja źródeł powodujących zanieczyszczenia i degradację środowiska w gminie
2) Utrzymanie dotychczasowej struktury przestrzennej użytkowania terenu z dopuszczeniem zmian wynikających z przebiegu granicy polno-leśnej
3) Ochrona najwartościowszych terenów leśnych, poprzez stosowanie zabiegów hodowlanych na zasadach ekologicznych gwarantujących dostosowanie drzewostanów do warunków siedliskowych
4) Ochrona stawów śródleśnych oraz polan leśnych jako elementów wpływających na podniesienie odporności ekosystemów leśnych Borów Niemodlińskich
5) Objęcie ochroną prawną wszystkich form ochrony przyrody.
6) Ochrona ekosystemów łąkowych i szuwarowo-bagiennych przed przekształceniami(melioracje).
7) W obrębie obszarów leśnych lokalizowanie inwestycji wyłącznie związanych z gospodarką leśną.
8) Realizacja programów zalesień zgodnie z opracowaną granicą polno-leśną. Zalesienia prowadzone będą zgodnie z siedliskiem lasów oraz gatunkami drzew rodzimych.
9) Ochrona cieków i zbiorników wodnych
10) Ochrona terenów pokrytych drzewostanem o charakterze parkowym (parki wiejskie).

1.1.2 Obszar rolniczy o funkcji żywieniowej.

1) Ścisła ochrona rolniczej przestrzeni produkcyjnej z uwzględnieniem gleb o wysokich klasach bonitacyjnych oraz gleb pochodzenia organicznego
2) Zakaz likwidacji śródpolnych zbiorników wodnych oraz ekosystemów szuwarowo-bagiennych
3) Ochrona zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych.
4) Lokalizacja obiektów związanych z gospodarką rolną ze szczególnym zwróceniem uwagi na technologie proekologiczne
5) Rozwój małych obiektów hodowli bydła z wypasem naturalnym
6) Stosowanie biologicznych metod upraw i ochrony roślin.
7) Opracowanie projektu obowiązkowego wapnowania gleb.

Gmina Tułowice posiada stosunkowo słabe warunki dla rozwoju rolnictwa. Pod względem waloryzacji rozwoju przestrzeni produkcyjnej dającej gminie 53,50 pkt, gminę  należy zakwalifikować  do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania na terenach nizinnych. Restrukturyzacja rolnictwa w gminie Tułowice musi się wiązać z przebudową całej gospodarki. Istniejąca struktura agrarna, duży udział małych gospodarstw wymaga przebudowy.
Niekorzystne uwarunkowania dla rozwoju rolnictwa zwłaszcza intensywnego, a korzystne warunki przyrodnicze wymagają podjęcia działań związanych z rozwojem rolnictwa ekologicznego.

1.1.3. Główne zasady rolnictwa ekologicznego:

1) utrzymanie i podwyższenie żyzności gleby poprzez płodozmiany i właściwe nawożenie gleby.
2) dbałość o utrzymanie okrywy roślinnej w celu podtrzymania aktywności biologicznej gleby
3) równowaga produkcji roślinnej i zwierzęcej wyrażająca się w samowystarczalności gospodarstwa rolnego
4) zapewnienie zwierzętom gospodarskim warunków bytowania zgodnych z ich potrzebami gatunkowymi, żywionych paszami własnymi bez syntetyków
5) kształtowanie i pielęgnacja krajobrazu rolniczego
6) dążenie do bogactwa gatunkowego roślin i zwierząt

Oprócz rolnictwa ekologicznego szansą dla gminy jest wykorzystanie istniejącego potencjału rolniczego i rozwój nowej formy polegającej na łączeniu pracy w gospodarstwie rolnym z wypoczynkiem  -  agroturystyki.
Gmina Tułowice położona jest w wyjątkowo korzystnych warunkach dla rozwoju agroturystyki.  Dobre połączenie komunikacyjne, środowisko przyrodnicze, lasy, woda, czyste powietrze, spokój i cisza oraz istniejąca baza mieszkaniowa i infrastruktura w gminie stwarza warunki do rozwoju tej formy wypoczynku. Rozwój agroturystyki w gminie wymaga utrzymania wysokiego standardu gospodarstw rolnych, gościnności, poznawania języka gości, tworzenia tradycyjnej gościnnej atmosfery wsi.

W związku z powyższym należy wprowadzić działania mające na celu:
1) podniesienie kwalifikacji rolniczych
2) poprawę struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych
3) promowanie gospodarstw ekologicznych
4) promowanie rozwoju agroturystyki, dostosowanie kierunków produkcji rolnej do potrzeb rynku lokalnego, krajowego oraz wymogów Unii Europejskiej
5) pełne wyposażenie gospodarstwa rolnego w infrastrukturę techniczną
6) usprawnienie skupu płodów rolnych,                                                                    
7) zagospodarowanie parków i zieleńców wiejskich,
8) utrzymanie w dobrym stanie obiektów zabytkowych i miejsc historycznych, które pozwolą odtworzyć tradycyjną atmosferę wsi 
  
1.1.4 Obszar zurbanizowany o funkcjach produkcyjnych i mieszkalno-usługowych

1) Ciągła regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie.
2) Eliminacja lokalizacji inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi.
3) Stosowanie nowoczesnych technologii uwzględniających ochronę środowiska i zdrowie mieszkańców w inwestycjach o charakterze produkcyjnym.
4) Wzbogacanie terenów osadniczych w zieleń.
5) Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego
6) Wprowadzenie segregacji i gospodarczego wykorzystania odpadów

1.2. Rozwój systemu komunikacji i infrastruktury

Infrastruktura społeczna obejmuje placówki realizujące działalność z zakresu oświaty, wychowania, ochrony zdrowia, opieki społecznej, handlu, kultury fizycznej i wypoczynku.
Kierunki polityki samorządu lokalnego gminy w zakresie infrastruktury społecznej winny obejmować działania mające na celu:
1) utrzymanie, modernizację i unowocześnienie   istniejącego stanu urządzeń w zakresie ilościowym i jakościowym.
2) realizację nowych obiektów dostosowanych do potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej 
3) koncentrację usług o znaczeniu gminnym i ponadgminnym.

Gmina Tułowice posiada uregulowaną gospodarkę wodno-ściekową. W oparciu o rozbudowaną i zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków o przepustowości 1950m3/d,  która przyjmuje ścieki z terenu całej gminy, wyposażono wszystkie jednostki osadnicze w sieć kanalizacyjną. Gmina Tułowice posiada również uregulowaną gospodarkę zaopatrzenia w wodę opartą o ujęcie wody ”Tułowice”, którego wydajność zapewnia pokrycie zapotrzebowania w wodę na okres perspektywiczny.
Pod względem prawnym i formalnym  gmina ma uregulowany system odprowadzania odpadów komunalnych. Odpady gromadzone w kontenerach wywożone są przez służby komunalne na składowisko odpadów zlokalizowane poza terenem gminy. Do rozwiązania pozostaje jedynie problem wprowadzenia segregacji odpadów i zakupu kontenerów przystosowanych do segregacji odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

Główne zadania związane z gospodarką odpadami w gminie:
1) przedstawienie sposobu organizacji gospodarki odpadami w gminie,
2) usuwanie i zapobieganie powstawaniu miejsc nielegalnego deponowania odpadów,
3) nakreślenie głównych kierunków zagrożeń środowiska naturalnego
4) segregacja odpadów.
   
Gmina Tułowice w zakresie komunikacji obsługiwana będzie przez układ kolejowy i drogowy.
Podstawowe zadania z zakresu układu drogowego dotyczą modernizacji dróg wraz z budową obwodnicy wsi Tułowice na trasie przebiegu drogi wojewódzkiej nr 405.
Droga wojewódzka:
- nr 405 Niemodlin -Korfantów
Drogi powiatowe:
- modernizacja drogi powiatowej nr 27-522
- budowa nowego odcinka drogi Szydłów – Komprachcice stanowiącej przedłużenie drogi nr 27-717.
Drogi gminne:
- modernizacja sukcesywnie w miarę potrzeb.
Niezbędną obsługę techniczną samochodów pełnić będą istniejące i projektowane zakłady lokalizowane w poszczególnych wsiach w dostosowaniu do potrzeb rynku.

1.3. Poprawa stanu środowiska naturalnego

Główne cele i zadania ochrony środowiska naturalnego w gminie to:
1) tworzenie warunków równowagi ekologicznej
2) ochrona i regulacja zasobów wodnych,
3) ochrona powietrza atmosferycznego,
4) rekultywacja terenów poeksploatacyjnych,
5) ochrona najcenniejszych elementów przyrody,
6) selektywna zbiórka i gromadzenie odpadów
7) zapobieganie powstawaniu dzikich wysypisk
8) utrzymanie wartościowych krajobrazowo obszarów dla organizacji wypoczynku i rekreacji
 
1.4. Poprawa stanu środowiska kulturalnego

1) Polityka w zakresie ochrony wartości kulturowych gminy obejmuje:
2) konserwację i rewaloryzację obiektów i terenów zabytkowych,
3) adaptację obiektów i terenów o potencjalnych wartościach kulturowych,
4) modernizacje obiektów nie mających cech zabytkowych, a dysharmonizujących obszar o wartościach kulturowych
5) realizację nowych obiektów wkomponowanych w istniejącą, historycznie ukształtowaną strukturę zabudowy.

1.5. Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców w tym zmiany w strukturze zamieszkania

Na warunki jakości życia mieszkańców gminy składają się przede wszystkim:
1) warunki zamieszkania
2) usługi społeczne obejmujące placówki realizujące działalność dla ludności w zakresie oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, opieki społecznej, kultury fizycznej i wypoczynku, handlu i gastronomii.
       Budownictwo mieszkaniowe w gminie w ostatnich latach zostało poważnie zahamowane, na co wpływ mają wysokie koszty budowy mieszkań oraz brak właściwego kredytowania ze strony Państwa. Zadania samorządu lokalnego winny zmierzać w kierunku dalszej poprawy warunków zamieszkania w gminie. Dotyczy to zarówno polepszenia wskaźników jak i standardów poprzez wyposażenie zabudowy mieszkaniowej w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej. Do przyszłych zadań publicznych niezbędnych dla realizacji i osiągnięcia celów rozwoju gminy na lata 2004-2010 należy zaliczyć:

- Rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tułowicach (dobudowa zaplecza   kuchennego i biblioteki)
- Przebudowa drogi powiatowej Szydłów – Opole
- Budowa gminnego centrum edukacji ekologicznej w Szydłowie
- Przebudowa  budynku ośrodka zdrowia w Tułowicach
- Budowa dróg gminnych i modernizacja oświetlenia ulicznego

IV. REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW

1. Planowane projekty i zadania inwestycyjne w latach 2004 – 2006 w Tułowicach, Skarbiszowicach, Szydłowie, Goszczowicach, Ligocie Tułowickiej

Tułowice
Lp. Planowane zadania i inwestycje Przewidywany   czas realizacji Nakłady [zł] Instytucje i podmioty uczestniczące we współfinansowa-niu projektu
1. Rozbudowa budynku szkoły podstawowej i gimnazjum – dobudowa zaplecza kuchennego i biblioteki – prace projektowo - adaptacyjne 2004 15 000 Środki własne
2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu domków jednorodzinnych 2004 90 000110 000 Fundusz SAPARDŚrodki własne
3. Projekty oświetlenia ulicznego Ogrodowa, Gruszkowa, Jagodowa, Kościuszki, Kościelna 2004 10 000 Środki własne
4. Przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki, ul. Świerczewskiego, ul. 1000-lecia 2004 34 000 Środki własne
5. Wykonanie nowych punktów świetlnych 2004 15 000 Środki własne
6. Modernizacja oświetlenia ulicznego 2004 300 000 Środki własne-spłata z oszczędności  energii
7. Wykonanie projektów: ul. Kościuszki i drogi rowerowej w Tułowicach Małych 2004 5 000 Środki własne
8. Wykonanie projektów dróg osiedlowych 2005/2006 30 000 Środki własne
9. Rozbudowa budynku szkoły podstawowej i gimnazjum – dobudowa zaplecza kuchennego i biblioteki 2005/2006 1 433 000 Środki własne i inne
10. Budowa dróg gminnych 20005/2006 100 000 Środki własne i inne
Skarbiszowice
Lp. Planowane zadania i inwestycje Przewidywany czas realizacji Nakłady [zł] Instytucje i podmioty uczestniczące we współfinansowaniu projektu
1. Modernizacja oświetlenia ulicznego 2004 20 000 Środki własne – spłata z oszczędności energii
2. Wykonanie nowych punktów świetlnych 2004/2005 3 000 Środki własne
3. Wykonanie chodnika 2005 10 000 Środki własne i inne

Szydłów
Lp. Planowane zadania i inwestycje Przewidywany czas realizacji Nakłady [zł] Instytucje i podmioty uczestniczące we współfinansowaniu projektu
1. Przebudowa drogi powiatowej Szydłów – Opole – projekt 2004 40 000 Środki własne
2. Modernizacja oświetlenia ulicznego 2004 30 000 Środki własne – spłata z oszczędności energii
3. Wykonanie nowych punktów świetlnych 2004/2005 3 000 Środki własne
4. Wykonanie projektu chodnika 2005 10 000 Środki własne i inne
5. Projekt modernizacji dróg gminnych 2005 15 000 Środki własne i inne
6. Budowa dróg gminnych 2005/2006 100 000 Środki własne i inne
7. Budowa chodnika 2005/2006 50 000 Środki własne i inne
 Budowa gminnego centrum edukacji ekologicznej – rozpoczęcie robót 2006 200 000 Środki własne i inne

Goszczowice
Lp. Planowane zadania i inwestycje Przewidywany czas realizacji Nakłady [zł] Instytucje i podmioty uczestniczące we współfinansowaniu projektu
1. Ułożenie chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2004 10 000 Środki własne i inne
2. Modernizacja oświetlenia ulicznego 2004 20 000 Środki własne – spłata z oszczędności energii
3. Wykonanie nowych punktów świetlnych 2004/2005 3 000 Środki własne
4. Przebudowa remizy strażackiej na świetlice wiejską 2005 40 000 Środki własne i inne
5. Projekt modernizacji dróg gminnych 2005 10 000 Środki własne i inne
6. Budowa dróg gminnych 2005/2006 100 000 Środki własne i inne
Ligota Tułowicka
Lp. Planowane zadania i inwestycje Przewidywany czas realizacji Nakłady [zł] Instytucje i podmioty uczestniczące we współfinansowaniu projektu
1. Modernizacja oświetlenia ulicznego 2004 20 000 Środki własne – spłata z oszczędności energii
2. Wykonanie nowych punktów świetlnych 2004/2005 3 000 Środki własne
3. Projekt budowy świetlicy na boisku 2005 25 000 Środki własne i inne
4. Projekt i budowa chodnika na poboczu drogi powiatowej 2005/2006 100 000 Środki własne i inne

2. Planowane projekty i zadania inwestycyjne w  latach  2007 – 2010 - projekty długoterminowe w Tułowicach, Skarbiszowicach, Szydłowie, Goszczowicach, Ligocie Tułowickiej

Tułowice
Lp. Planowane zadania i inwestycje Instytucje i podmioty uczestniczące we współfinansowa-niu projektu
1. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Środki własne i inne
2. Modernizacja kanalizacji deszczowej Środki własne i inne
3. Wykonanie nowych punktów świetlnych Środki własne i inne
4. Budowa dróg gminnych Środki własne i inne
5. Przebudowa chodnika Środki własne i inne
6. Budowa tras rowerowo - spacerowych Środki własne i inne
7. Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia Środki własne i inne

Skarbiszowice
Lp. Planowane zadania i inwestycje Instytucje i podmioty uczestniczące we współfinansowaniu projektu
1. Budowa chodnika Środki własne i inne
2. Wykonanie nowych punktów świetlnych Środki własne i inne
3. Budowa dróg gminnych Środki własne i inne

Szydłów
Lp. Planowane zadania i inwestycje Instytucje i podmioty uczestniczące we współfinansowaniu projektu
1. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Środki własne i inne
2. Przebudowa drogi powiatowej Szydłów – Opole - projekt Środki własne i inne
3. Budowa gminnego centrum edukacji ekologicznej Środki własne i inne
4.  Wykonanie nowych punktów świetlnych Środki własne i inne
5. Budowa chodnika Środki własne i inne
6. Budowa dróg gminnych Środki własne i inne

Goszczowice
Lp. Planowane zadania i inwestycje Instytucje i podmioty uczestniczące we współfinansowaniu projektu
1. Budowa chodnika Środki własne i inne
2. Wykonanie nowych punktów świetlnych Środki własne i inne
3. Budowa dróg gminnych Środki własne i inne

V. POWIĄZANIE PROJEKTU/ÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY/POWIATU/WOJEWÓDZTWA

Wspólnym zadaniem inwestycyjnym gminy Tułowice i powiatu opolskiego jest budowa drogi powiatowej nr 27-717 Komprachcice – Jaczowice na odcinku Ochodze-Szydłów . Planowane rozpoczęcie budowy przewiduje się w latach 2006-2007.Wybudowanie tego fragmentu drogi znacznie skróci odległość Tułowic do Opola  a tym samym zbliży Szydłów do miasta Opola. Powstanie tej drogi  zdecydowanie  ożywi budownictwo jednorodzinne oraz stworzy warunki dla rozwoju firm usługowych dla potrzeb budownictwa jednorodzinnego.
W perspektywie bierze się pod uwagę gazyfikację Szydłowa i Skarbiszowic co znacznie zmniejszy emisję spalin z lokalnych kotłowni .

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Z zapisów zawartych w Programie Rozwoju Lokalnego wynika, że kluczowym elementem planowania i stymulowania rozwoju jest troska o rozwój lokalnej sfery gospodarczej.
Rozwój w tej sferze tworzy bowiem materialne podstawy procesów rozwojowych we wszystkich innych aspektach życia lokalnego. Rozwój małej i średniej  przedsiębiorczości
tworzy miejsca pracy i tym samym generuje dochody dla tych przedsiębiorstw , dla sektora gospodarstw domowych oraz dla sektora publicznego. Rozwój lokalnego sektora gospodarczego ma bezpośredni wpływ na kształtowanie jakości życia mieszkańców gminy, co jest zgodne z definicją rozwoju lokalnego jako:
 ,,systematyczny i trwały proces takich zmian w układzie lokalnym, które zwiększają  sumę szans indywidualnego rozwoju gminy i poszczególnych jej mieszkańców,,

 VII. PLAN FINANSOWY NA LATA 2004-2006 I NA NASTĘPNE PLANOWANE LATA

Źródła finansowania 2004 r. 2005 r. 2006 r. Razem lata 2004-2006
Budżet JST 575 000 285 228 295 723 1 155 950
Budżet państwa 0 64 485 78 815 143 300
Środki prywatne 0 0 0 0
Środki Unijne 90 000 483 638 741 113 1 314 750
Inne źródła  60 000 167 500 112 500 340 000
Razem 725 000 1 000 850 1 228 150 2 954 000

Środki własne 2004 r. 2005 r. 2006 r. Razem lata 2004-2006
TUŁOWICE
Rozbudowa budynku Szkoły podstawowej i Gimnazjum-dobudowa zaplecza kuchennego i biblioteki-aktualizacja dokumentacji technicz. 15 000     15 000
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu domków jednorodzinnych 55 000     55 000
Projekty oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa, Gruszkowa Jagodowa, Kościuszki, Kościelna 10 000     10 000
Przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki, Świerczewskiego, 1000-lecia 34 000     34 000
Wykonanie nowych punktów świetlnych 15 000     15 000
Modernizacja oświetlenia ulicznego 300 000     300 000
Wykonanie projektów parkingu przy ul. Kościuszki i drogi rowerowej w Tułowicach Małych 5 000     5 000
Wykonanie projektów dróg osiedlowych   15 000 15 000 30 000
Rozbudowa budynku Szkoły podstawowej i Gimnazjum-dobudowa zaplecza kuchennego i biblioteki   96 728 118 223 214 950
Budowa dróg gminnych Tułowice   25 000 25 000 50 000
GOSZCZOWICE
Ułożenie chodnika wzdłuż drogi powiatowej 5 000     5 000
Modernizacja oświetlenia ulicznego  20 000     20 000
Wykonanie nowych punktów świeltlnych 1 500 1 500   3 000
Przebudowa remizy strażackiej na świetlicę wiejską   20 000   20 000
Projekt modernizacji dróg gminnych   5 000   5 000
Budowa dróg Gminnych    25 000 25 000 50 000
LIGOTA TUŁOWICKA
Modernizacja oświetlenia ulicznego 20 000     20 000
Wykonanie nowych punktów świetlnych 1 500 1 500   3 000
Projekt budowy świetlicy na boisku   12 500   12 500
Projekt i budowa chodnika na poboczu drogi powiatowej   25 000 25 000 50 000
SKARBISZOWICE
Modernizacja oświetlenia ulicznego 20 000     20 000
Wykonanie nowych punktów świetlnych 1 500 1 500   3 000
Wykonanie projektu chodnika   5 000   5 000
SZYDŁÓW
Przebudowa drogi powiatowej Szydłów Opole- projekt 40 000     40 000
Modernizacja oświetlenia ulicznego 30 000     30 000
Wykonanie nowych punktów świetlnych 1 500 1 500   3 000
Wykonanie projektu chodnika   5 000   5 000
Projekt modernizacji dróg gminnych   7 500   7 500
Budowa dróg gminnych    25 000 25 000 50 000
Budowa chodnika   12 500 12 500 25 000
Budowa Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej -rozpoczęcie robót     50 000 50 000
Razem 575 000 285 228 295 723 1 155 950
    
Środki Unijne 2004 r. 2005 r. 2006 r. Razem lata 2004-2006
Rozbudowa budynku Szkoły podstawowej i Gimnazjum-dobudowa zaplecza kuchennego i biblioteki   483 638 591 113 1 074 750
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu domków jednorodzinnych-Tułowice 90 000     90 000
Budowa Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej -rozpoczęcie robót     150 000 150 000
Razem 90 000 483 638 741 113 1 314 750
Inne źródła 2004 r. 2005 r. 2006 r. Razem lata 2004-2006
Budowa dróg gminnych Tułowice   25 000 25 000 50 000
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu domków jednorodzinnych 55 000     55 000
Budowa dróg gminnych Goszczowice   25 000 25 000 50 000
Budowa dróg gminnych Szydłów   25 000 25 000 50 000
Ułożenie chodnika wzdłuż drogi powiatowej-Goszczowice 5 000     5 000
Przebudowa remizy strażackiej na świetlicę wiejską Goszczowice   20 000   20 000
Projekt modernizacji dróg gminnych Goszczowice   5 000   5 000
Projekt budowy świetlicy na boisku Ligota   12 500   12 500
Projekt i budowa chodnika na poboczu drogi powiatowej Ligota   25 000 25 000 50 000
Wykonanie projektu chodnika Skarbiszowice   5 000   5 000
Wykonanie projektu chodnika Szydłów   5 000   5 000
Projekt modernizacji dróg gminnych Szydłów   7 500   7 500
Budowa chodnika Szydłów   12 500 12 500 25 000
Razem 60 000 167 500 112 500 340 000
    
Buudżet Państwa (MENIS) 2004 r. 2005 r. 2006 r. Razem lata 2004-2006
Rozbudowa budynku Szkoły podstawowej i Gimnazjum-dobudowa zaplecza kuchennego i biblioteki   64 485 78 815 143 300
Razem 0 64 485 78 815 143 300

VIII. SYSTEM WDRAŻANIA

 Osiągnięty w wyniku współpracy władz gminy ze społecznością lokalną Program Rozwoju jest dokumentem zamkniętym i zawierającym konkretne projekty gotowe do realizacji, które zgodnie z programem zawartym w Programie Rozwoju Lokalnego Gminy będą sukcesywnie wdrażane na przestrzeni lat  2004 – 2006.

 Wdrażanie Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Tułowice będzie przebiegało w następującym schemacie:

Etap I . Wprowadzenie.

1) Konsultacje z Radami Sołeckimi
2) Konsultacje z Liderami Odnowy Wsi
3) Zamieszczenie programu w Internecie
4) Zatwierdzenie programu przez Radę Gminy

Etap II. Realizacja Programu.

1) Coroczne zabezpieczenie środków w budżecie Gminy
2) Bieżące bilansowanie środków finansowych na poszczególne zadania
3) Aktualizacje projektów inwestycyjnych
4) Realizacja zadań
 
 
IX. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

      Wobec naturalnej zmienności uwarunkowań programu rozwoju nie ma bardziej niezawodnej metody kształtowania rzeczywistości, jak ciągłe monitorowanie jej zmian.
      Ocena Programu Rozwoju Gminy Tułowice na lata 2004-2006 ma zapewnić kontrolę efektywnej realizacji zawartych projektów, osiągniętych rezultatów i wpływu jaki wywierają podejmowane działania.
      Program będzie podlegał ocenie w trzech fazach jego wdrażania: wstępnej, w trakcie realizacji i końcowej.

      Raz w roku kalendarzowym dokonywanie oceny realizacji Programu przez:
q Radę Gminy
q Rady Sołeckie
q Spotkania z mieszkańcami
q Publikacje w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Drukuj  |  Liczba wejść: 5226  |  Data publikacji: 2007-04-24 12:50:37


 

 

Urząd Gminy Tułowice      49-130 Tułowice, ul. Szkolna 1      tel.: +4877/4600 143      faks: +4877/4600 474      e-mail: tulowice@tulowice.pl 
 

aktualizacja: 2011-08-17 10:47:00