Strona g?ówna

Miejscowo?? ?wierkle to jedna z wiosek gminy Dobrze? Wielki, le??ca na trakcie komunikacyjnym Czarnow?sy-Brynica, Pokój, w odleg?o?ci 9 km na pó?nocny wschód od miasta Opole. W poprzek tego traktu komunikacyjnego (wzd?u? drogi powiatowej Chró?cice – Masów) ulokowana jest wi?ksza cz??? zabudowa?.
 

rozmiar: 20,05 KB 
pobra?: 36186 
data: 2008-08-06 19:12:05

Skrzy?owanie w/w dróg oraz przyleg?a zabudowa stanowi? centrum miejscowo?ci. Wie? otoczona wokó? lasami s?siaduje z miejscowo?ciami: Czarnow?sy, Brzezie, Kup, Brynica – Surowina, ?ubniany, Masów, Biadacz. Na miejscu jest ko?ció?, przedszkole,  punkt handlowy, publiczna sala, tereny rekreacyjno-sportowe. Funkcjonuje kilka zak?adów rzemie?lniczych oraz dwie organizacje spo?eczno-kulturalne.

Pismo do Rady So?eckiej
rozmiar: 147,27 KB 
pobra?: 7629 
data: 2011-05-23 20:39:18
rozmiar: 76,34 KB 
pobra?: 7625 
data: 2011-05-23 20:38:52
Pismo do Zarz?du Powiatowych Dróg Publicznych

rozmiar: 132,66 KB 
pobra?: 7597 
data: 2011-05-23 20:39:31 Dane statystyczne:                           

 

  • powierzchnia ca?kowita – 465 ha (??cznie z lasami),  rozmiar: 11,69 KB 
pobra?: 50313 
data: 2005-01-26 21:19:55
  • powierzchnia samej wioski – 325,6 ha,  
  • po?o?enie – 158,3 m wysoko?ci n.p.m.,
  • ludno?? – 540 osób (w tym 265 kobiet),

  • posesje – 153 zabudowa? jednorodzinnych,

  • gleby – g?ównie V i VI klasy oraz ma?y procent klasy IV, 
  • poczta – Czarnow?sy, kod 46-020.

Odwied? stron? www.gromswierkle.futbolowo.pl
i ?led? na bie??co poczynania klubu
LZS GROM ?WIERKLE
rozmiar: 37,49 KB 
pobra?: 13199 
data: 2010-12-04 17:49:09

ZOBACZ:
Wiadomo?ci ze ?wierkli: Wydarzenia ?wierkla?skie
Sport: Sport - LZS ?wierkle, Turniej Tenisa Sto?owego
Ko?ció?: Ko?ció? NMP - wydarzenia, Og?oszenia parafialne, Ko?ció? ?w. Anny w Czarnow?sach
_walutakrajEUR_ (_walutanazwaEUR_): _walutawalutaEUR_ = _walutakursEUR_ PLN  

rozmiar: 7,84 KB 
pobra?: 33093 
data: 2008-11-26 21:55:42

 drukuj stron?  |  wej??: 64638  |  publikacja/modyfikacja: 2009-02-23 20:03:02 / 2011-08-28 11:51:17

 pole? stron?

 
ostatnia modyfikacja: 2011-08-29 16:56:09