Szko?a

?egnaj szko?o
rozmiar: 27,11 KB 
pobra?: 1283 
data: 2011-03-27 23:08:19 

?wierklanom przysz?o w czerwcu tego roku po?egna? swoj? szko??. Nie chodzi?o tym razem o przedwakacyjne rozstanie, ale o co? wi?cej. Formalnie placówka szkolna we wiosce przesta?a istnie?.

Tendencje demograficzne i wprowadzana od kilku lat nowa strategia w systemie szkolnictwa nie da?y podstaw do utrzymania status quo. Zabrzmia? wi?c ostatni akord w historii ?wierkla?skiego oddzia?u czarnow?skiej Szko?y Podstawowej. A? si? wierzy? nie chce, ?e stosunkowo niedawno, bo przed trzydziestu laty nauk? szkoln? prowadzono równie? poza szkol? w pomieszczeniach budynków prywatnych, bo nie by?o gdzie pomie?ci? uczni. Uczy?o wtedy pi?ciu nauczycieli, a szko?a by?a samodzieln? placówk?.
 W minionym roku szkolnym 69 uczni ze ?wierkli ucz?szcza?o do szko?y podstawowej i gimnazjum, z czego 9 uczy?o si? na miejscu, a reszta codziennie doje?d?a?a do Czarnow?s. To w?a?nie ta „9” na etapie trzeciej klasy by?a tym ostatnim bastionem filialnego oddzia?u w ?wierkli.
Powodów do rozpaczy jednak nie ma. Nauka szkolna nadal b?dzie zorganizowana, bowiem symptomy niekorzystnych zmian znane by?y od dawna i stanowi?y temat wielu debat dyrekcji szko?y i samorz?du gminy Dobrze? Wielki. Problem ten dotkn?? równie? inne wioski w tej gminie, znacznie pot??niejsze od ?wierkli. Wszelkie alternatywne konfiguracje zachowawcze by?y wielokrotnie rozwa?ane przez w?adze szkolne w porozumieniu z gronem przedstawicielskim wioski. Skutkiem czego by?y kolejne odroczenia decyzji o likwidacji szko?y. A? osi?gni?to kres mo?liwych rozwi?za? i wszyscy zrozumieli, ?e nie ma innego wyj?cia. Trudna decyzja by?a wiec niezb?dna i nieunikniona.
 Pewnie, ?e t? ostatni? niepozorn? klas? pod opiek? pani Ludwiki Winiarskiej b?d?c? takim ostatnim symbolicznym, znikaj?cym punktem na niwie kulturotwórczej i emanacj? t?tni?cej ?yciem szko?y nie sposób zast?pi? wspomnieniami o niej, ale realia wspó?czesnych czasów, gdzie wszystko kalkuluje si? pod wzgl?dem op?acalno?ci lokuj? swoje priorytety gdzie indziej, serwuj?c spo?ecze?stwu nowe wyzwania. Spo?eczno?? ta mo?e swoj? determinacj? zadzia?a? o?ywczo w procesie tworzenia nowej jako?ci ?ycia kulturalnego w miejscu zanikaj?cej szko?y. Oby tak si? sta?o.
Spo?ecze?stwo ?wierkla?skie wielokrotnie dawa?o przyk?ad swego animuszu, wpierw w ogóle aby szko?a powsta?a, pó?niej – aby nale?ycie im s?u?y?a. Przez wiele dziesi?tków lat XIX wieku ?wierkla?skie dzieci pieszo ucz?szcza?y do szko?y w Masowie. By?o to nies?ychanie uci??liwe, szczególnie w ch?odnych porach roku i podczas d?ugich okresów niepogody. Maj?c te niedogodno?ci na uwadze mieszka?cy ?wierkli w trosce o swoje dzieci ci?gle zabiegali o budow? swojej szko?y i przy ka?dej nadarzaj?cej si? okazji s?ali pisma do rejencji a nawet do samego cesarza.
 W ko?cu ich marzenie si? zi?ci?o. Pa?stwo sypn??o talarami i po prawie 3-letnim okresie budowy 8 lipca 1882 roku oficjalnie zaistnia?a dwuklasowa Katolicka Szko?a Ludowa. Dzie? ten by? wielkim ?wi?tem. W celebrze po?wi?cenia bra?a udzia? ca?a wioska. Ksi?dz ?wi?tek w otoczeniu miejscowych m??ów zaufania – so?tysa Wilczka z ?awnikami i s?dziego polubownego oraz go?ci zaproszonych – amtowego z Czarnow?s i okr?gowego inspektora szkolnego, zwróci? si? w ko?cowym akcie z przes?aniem do przyjmuj?cego obowi?zki nauczyciela g?ównego Norberta Glombitzy o godn?, m?dr? i zgodn? z zasadami ko?cielnymi edukacj? przysz?ych pokole?. Tak te? w?a?nie by?o do 2005 roku.
 Kolejne wojny, powstania, okres plebiscytu, a nawet czasy brunatnego nacjonalizmu nie zmieni?y w zasadzie charakteru szko?y. By?a ona ci?gle miejscem nauki elementarnej, religii, miejscem zebra?, wyborów i mieszkaniem kolejnych nauczycieli. Zmienia?y si? ustroje, a ona trwa?a. A? do stycznia 1945 roku, kiedy to sowieci w oswabadzaj?cym p?dzie spalili j? prawie do cna. Jeszcze ich armaty grzmia?y pod Berlinem, a ju? w ?wierkli organizowano nauk? szkoln? w budynku prywatnym obok spalonej szko?y. Równolegle trwa?a odbudowa zabudowy szkolnej. Odbudowana, w starej formie funkcjonowa?a przez wiele lat. W po?owie lat 70-tych jednak nie mog?a ju? pomie?ci? wszystkich miejscowych uczniów. Postanowiono j? przebudowa?. Po przebudowie w 1983 roku by?a ju? tylko szko?? trzyklasow?, zajmowa?a pi?tro w budynku, w którym na parterze urz?dzono publiczne przedszkole. Powszechne stawa?o si? jednak zjawisko ni?u demograficznego. Wraz z malej?c? liczb? uczniów mala?a ranga szko?y, tak?e w 1992 roku przesta?a by? samodzieln? jednostk?. W ko?cu osta?a si? jedna klasa pod opiek? ostatniej nauczycielki w 125-letniej historii szko?y – pani Ludwiki Winiarskiej. Cho? by?a to mikra grupa, to jednak dziarsko i systematycznie uczestniczy?a w ?yciu kulturalnym u siebie w szkole jak równie? na zewn?trz prezentuj?c si? lokalnemu ?rodowisku na wielu imprezach. Mi?dzy innymi z tych powodów znalaz?a si? ona w sferze zainteresowa? Stowarzyszenia Rozwoju Inicjatyw „?wierkle”, które ich inicjatywy promowa?o w internecie i w mediach. Swój ostatni uroczysty popis da?y 17 czerwca w Sali Wiejskiej podczas pierwszego dnia „Po?egnania ostatniej klasy trzeciej i szko?y”. W kameralnej atmosferze wyst?pi?y przed dostojnymi go??mi i swymi rodzicami. Bardziej oficjalny charakter mia? drugi dzie? uroczysto?ci 24 czerwca, który zorganizowano w szkole, a konkretnie w klasie szkolnej. Tym razem w „?awkach szkolnych” zasiad?o rozszerzono grono zacnych go?ci wspólnie z uczniami. W?ród nich wielu zas?u?onych nauczycieli, ksi??a i pracownicy obs?ugi oraz rodzice. Vis a vis z nich ulokowali si? przedstawiciele gminy i miejscowi samorz?dowcy. Im wszystkim po krótkim zagajeniu i historycznym rozwini?ciu pani dyrektor szko?y Ewa Drop serdecznie podzi?kowa?a i ka?demu z osobna wr?czy?a dyplom w uznaniu lat pracy, zaanga?owania i serdecznej wi?zi z placówk?.
 Nobilitowanymi go??mi byli nast?puj?cy nauczyciele i pedagodzy szko?y filialnej w ?wierkli pracuj?cy w niej przed laty i w ostatnim okresie: Felicja Gruca – by?y dyrektor PSP w ?wierkli, Tadeusz Dekutowski – by?y kierownik PSP w ?wierkli i pó?niejszy dyrektor PSP w Kup, Godfryda Klimczak – dyrektor miejscowego przedszkola, Janina Oczowi?ska, Danuta Negrycz Berezowska, Ewa Holeksa, Danuta Jaszczyk, Helena Wawrzusiak, Ewa Knapik, Kazimierz Knapik, Zuzanna Pietruszka, Ruta B?o?ska, Joanna Moczko, Irena Bujnicka i Ludwika Winiarska.
 Jako zas?u?eni zostali równie? wymienieni nieobecni: Leokadia Laskowska, Zofia Raczo?, Apolonia Podpora, Florian Bartnik i Stanis?aw Stojek.
 Uroczysto?? zaszczycili sw? obecno?ci? szczególnie sympatycznie obdarowani wielkim uznaniem: ks. Jan Chodura – prorektor Duszpasterstwa ?wierkle, ks. Adrian Ja?czyk – wikary nauczaj?cy religii.
Wiele ciep?ych s?ów us?yszeli obecni przyjaciel szko?y, w tym przedstawiciel SRI „?wierkle” – Józef Moczko, rodzice i pracownicy obs?ugi.
Ka?dy z uczni otrzyma? dyplom stosowny do wyró?niaj?cych go osi?gni?? oraz szereg laurek, ksi??ek i innych drobiazgów pami?tkowych.
Gratulacje ze strony zebranego grona otrzymali równie? gospodarze spotkania, którzy zawiadowali w sk?adzie:
- Kornelia Lauer Konecka – przedstawiciel Gminy Dobrze? Wielki, sekretarz gminy
- Ewa Drop – dyrektor Zespo?u Szkó? w Czarnow?sach
- Józef Moczko – ?wierklanin, radny Gminy Dob. Wlk. i przedstawiciel SRI „?wierkle”
- Jan Ja?owy – przewodnicz?cy Rady So?eckiej w Swierkli
Wielki emocji wzbudzi? k?cik historyczny urz?dzony staraniem pani Ludwiki Winiarskiej. Prawie wszyscy zaproszeni go?cie odnale?li „siebie” za zdj?ciach w wy?o?onych kronikach szkolnych. Przypomnieli sobie momenty z ?ycia szko?y, które ju? prawie usz?y ich pami?ci. Chwile te by?y szczególnie wzruszaj?ce.
W ko?cu pani dyrektor Ewa Drop, jako najbardziej kompetentna osoba, starym szkolnym dzwonkiem symbolicznie oddzwoni?a koniec tej ostatniej specyficznej lekcji ko?czacej dzia?alno?? szko?y w ?wierkli.

Kliknij, aby powi?kszy?

rozmiar: 3,97 KB 
pobra?: 1242 
data: 2011-03-27 23:08:28Kliknij, aby powi?kszy?

rozmiar: 4,57 KB 
pobra?: 1189 
data: 2011-03-27 23:08:34Kliknij, aby powi?kszy?

rozmiar: 4,12 KB 
pobra?: 1177 
data: 2011-03-27 23:08:43


Publiczna Szko?a w Czarnow?sach                             (filia w ?wierklach)

Szko?a w ?wierklach, niegdy? o?mioklasowa, obecnie funkcjonuje jako trzyklasowa filia Publicznej Szko?y Podstawowej w Czarnow?sach, która stanowi wspólnie z Publicznym Gimnazjum - Zespó? Szkó? w Czarnow?sach.rozmiar: 39,42 KB 
pobra?: 1207 
data: 2011-03-27 23:07:22
Jest jednostk? organizacyjn? dzia?aj?c? w formie gminnej jednostki bud?etowej.

Szko?a w ?wierklach, obok podstawowej funkcji edukacyjnej, realizuje szereg inicjatyw kulturalno-spo?ecznych. Uczniowie aktywnie uczestnicz? w organizowanych imprezach na terenie szko?y, w najbli?szym ?rodowisku oraz w innych miejscowo?ciach. U?wietniaj? swoimi wyst?pami festyny wiejskie w ?wierklach, Czarnow?sach i Borkach. Wystawiaj? jase?ka bo?onarodzeniowe, teatrzyki dla lokalnej spo?eczno?ci i o?ciennych miejscowo?ci. Uatrakcyjnia?y: "Op?atek dla seniorów" w Czarnow?sach.
Corocznie urz?dzaj? "wieczory bajek" dla rodziców i przedszkolaków, w których wystawiaj? np: "Królow? ?niegu", "Czerwony Kapturek" i inne.
Uczniowie podtrzymuj? tradycj? swoich rodziców, aktywnie uczestnicz?c, jako przebiera?cy, w do?ynkach oraz w wodzeniu "ma?ego nied?wiedzia" (uczniowskiego) w ostatnich dniach karnawa?u.
Tradycj? szko?y sta?y si? spotkania integracyjne uczniów i rodziców ze ?wierkli z kolegami i ich rodzicami z Czarnow?s. S? to spotkania przy ognisku, wspólne zabawy. Biesiadne spotkanie z dzie?mi z Ukrainy by?o szczególna imprez? s?owno-muzyczn?.
Z trosk? urz?dzane s? imprezy: bale karnawa?owe, Dzie? Babci i Dzie? Dziadka, Dzie? Rodziny, podczas których dzieci szkolne wyst?puj? przed trzema pokoleniami ?wierklan.
Od wielu lat z sukcesem dzia?a SKO.
Uczniowie wygrali konkurs plastyczny organizowany przez PKO w Opolu,a opiekun otrzyma? srebrn? odznak? za dzia?alno??. Do dzisiaj szko?a bierze udzia? w ró?nych konkursach plastycznych o zasi?gu ogólnopolskim (radiowe, telewizyjne i PZU). Organizuje zbiórki na rehabilitacj? niepe?nosprawnych dzieci pod nazw? „Wszystko Dla Dzieci”
Uczniowie aktywnie uczestnicz? w ró?nego rodzaju akcjach ogólnopolskich np: "Sprz?tanie ?wiata", "Dzie? ziemi".
Ka?dego roku dokarmiaj? zwierz?ta w okolicznym lesie. Las jest te? ich naturaln? sal? gimnastyczn?, gdzie urz?dza si? szkolne zawody, pikniki, plenery plastyczne.
Szko?a organizuje wycieczki po najbli?szej okolicy, realizuj?c program "Od bliskiego do dalszego, od znanego do nieznanego", Uczniowie poznaj? swoj? okolice i ciekawych ludzi. Zapoznaj? si? z bliskimi ich sercu tradycjami, uczestnicz?c w konkursach o wyd?wi?ku regionalnym np. "Ze ?l?skiem na ty" w ?ubnianach, konkursach kroszonkarskich w Biadaczu, Dobrzeniu Ma?ym, Borkach, Luboszycach i w Czarnow?sach. U siebie w szkole spotykaj? si? z twórcami ludowymi i plastykiem ze ?wierkli.
W wielu poczynaniach szko?y w ?wierklach bior? udzia? rodzice uczniów, którzy zawsze, niezawodnie przychodz? z pomoc?.
Z roku na rok liczba ci?gle spada. Obecnie jest ich 9 dlatego los ?wierkla?skiego oddzia?u Publicznej Szko?y Podstawowej w Czarnow?sach jest niepewny.

rozmiar: 99,18 KB 
pobra?: 1208 
data: 2011-03-27 23:13:06
       
Wyst?p ?wierkla?skiej klasy na Festynie Rodzinnym w szkole w Czarnow?sach. Maj 2005 


 Wiosna radosna


 Zima w ko?cu ust?pi?a.
Dzieci szkolne w ?wierkli ochoczo i ze ?piewem na ustach po?egna?y J? topi?c symboliczn? marzann?. A ?e rado?? wiosenna emanowa?a codzienne wokó?, wi?c zago?ci?a te? i w szkole, staj?c si? motorem przygotowa? ?wi?tecznych. rozmiar: 20,13 KB 
pobra?: 1154 
data: 2011-03-27 23:07:51
Z wielkim animuszem i zaanga?owaniem dzieci zgromadzone przy wspólnym stole malowa?y kroszonki i skleja?y ?wi?teczne gad?ety, aby pó?niej obdarzy? nimi swoich bliskich.

 rozmiar: 21,20 KB 
pobra?: 1133 
data: 2011-03-27 23:08:03

Wszystkie wspomniane dzia?ania s? ?wiadectwem zachowania tradycji i w wi?kszo?ci s? inspirowane przez wychowawczyni? wspomnianych wy?ej dzieci p. Ludwik? Winiarsk?.

  J. Moczko - ?wierklanin


Nasz Papie?

rozmiar: 33,70 KB 
pobra?: 1195 
data: 2011-03-27 23:07:10
 Dzieci szkolne by?y i s? ca?ym sercem z ukochanym Papie?em – Ojcem ?wi?tym Janem Paw?em II. Dowody tego da?y szczególnie w dniach wielkiej zadumy od czasu jego ?mierci 2 kwietnia 2005 r. przez ca?y okres ?a?oby. Zapala?y ?wieczki w ?wierkla?skim ko?ciele i gor?co si? tam modli?y. W ?rod? przed pogrzebem dzieci przygotowa?y w?asne teksty prezentuj?c je nast?pnie na zaj?ciach imituj?cych studio telewizyjne. Ka?de z nich mia?o mo?liwo?? chocia? przez chwil? zosta? „korespondentem z Rzymu”. Pod okiem wychowawczyni wykona?y gazetk? ?cienn? z w?asnych wypracowa?, uzupe?niaj?c j? zdj?ciami z czasopism. Gazetk? t? zatytu?owa?y „Za co ceni? Ojca ?wi?tego”.drukuj stron?  |  wej??: 5596  |  publikacja/modyfikacja: 2011-03-27 22:46:23 / 2011-03-27 23:24:27


 
ostatnia modyfikacja: 2011-08-29 16:56:09