Historia ko?cio?a NMP w ?wierklach


rozmiar: 1,16 KB 
pobra?: 895 
data: 2008-12-22 18:52:17rozmiar: 6,78 KB 
pobra?: 746 
data: 2008-12-22 18:49:20rozmiar: 7,69 KB 
pobra?: 744 
data: 2008-12-22 18:49:29rozmiar: 1,25 KB 
pobra?: 900 
data: 2008-12-22 18:52:08Ko?ció? w ?wierklach zosta? wybudowany w 1949 roku dzi?ki staraniom ks. Henryka Mainki, proboszcza Czarnow?sów - parafii, do której ?wierkle nale?a?y. Po?wi?cenia nowej ?wi?tyni dokona? 22 sierpnia 1949 roku ks. Plotnik z Sio?kowic. Tu? po tym akcie ?wierkle zosta?y w??czone do parafii w Brynicy, w której obr?bie funkcjonowa?y do ko?ca stycznia 1957 roku. W 1957 roku ponownie znalaz?y si? w granicach parafii Czarnow?sy, i nale?? do niej do dzi?.

Uroczysto?ci konsekracji ko?cio?a dokona? w listopadzie 1982 roku bp Antoni Adamiuk. 11 czerwca 1994 roku na mocy na dekretu Biskupa Opolskiego ustanowione zosta?o w ?wierklach duszpasterstwo. Administratorem zosta? ks. dr Stanis?aw Bogaczewicz.

W czerwcu 1970 roku w po?arze ko?cio?a ucierpia?a zakrystia, dach, uszkodzone zosta?y organy, sp?on??y szaty liturgiczne. Po trwaj?cym ponad dwa miesi?ce remoncie przywrócono ko?cio?owi dawn? ?wietno??. W 1974 roku z okazji jubileuszu 25-lecia ko?cio?a ufundowano dwa dzwony - jeden pod wezwaniem ?w. Józefa, drugi pod wezwaniem ?w. Jana Chrzciciela. Powi?kszono wówczas zakrysti? oraz otwarto w tylnej cz??ci ko?cio?a taras pe?ni?cy rol? o?tarza polowego i sceny. W 1981 roku przeprowadzono generalny remont ko?ció?ka.

Przy ?wierkla?skim ko?ciele znajduje si? niewielki, bardzo dobrze utrzymany cmentarz. S? tutaj groby mieszka?ców miejscowo?ci. Najstarsze pochodz? z 1945 roku. W tylnej cz??ci placu ko?cielnego, naprzeciw zewn?trznego tarasu stoi krzy? z wizerunkiem Zbawiciela, a tu? za nim odnowiona kaplica “Pro Morte”. Po drugiej stronie ulicy, przy której znajduje si? ko?ció?ek, znalaz? miejsce Dom Parafialny.

?wierkle s? znane w diecezji opolskiej, a nawet szeroko poza jej granicami, dzi?ki dwom wydarzeniom. Pierwszym by? Festiwal Piosenki Religijnej. Po raz pierwszy odby? si? w 1973 roku z inicjatywy ks. Czes?awa Kwiatkowskiego. Poprzedza? on zwykle przypadaj?ce w czerwcu uroczysto?ci odpustowe. Zje?d?a?y tu zespo?y m?odzie?owe, nie tylko z opolskiej, ale i z o?ciennych diecezji. Jednak z powodu coraz mniejszego zainteresowania organizowanie Festiwali w ?wierklach zosta?o wstrzymane.

Drugim wydarzeniem s? obchodzone od blisko 26 lat nabo?e?stwa ku czci Matki Boskiej Fatimskiej. Wprowadzi? je ks. Czes?aw Kwiatkowski. Uroczysto?ci Fatimskie odbywaj? si? od maja do pa?dziernika (w pierwsz? niedziel? po trzynastym dniu miesi?ca). Sk?adaj? si? na?: Godzinki, Droga Krzy?owa, S?owo Bo?e, Ró?aniec, b?ogos?awie?stwo sakramentalne oraz Msza ?w. w intencji uczestników.

Duszpasterstwo w ?wierklach zosta?o utworzone w 1994 roku. Pierwszym administratorem zosta? ks. dr Stanis?aw Bogaczewicz (1994-1999). Od 1999 roku administruje w ?wierklach ks. Jan Chodura.

?ród?o: www.czarnowasy.opole.opoka.org.pl drukuj stron?  |  wej??: 2667  |  publikacja/modyfikacja: 2008-12-22 18:52:45


 
ostatnia modyfikacja: 2011-08-29 16:56:09