Og?oszenie o wy?o?eniu do publicznego wgl?du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu rolniczej zabudowy produkcyjnej w ?wierklach

Og?oszenie
o wy?o?eniu  do publicznego wgl?du projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu rolniczej zabudowy produkcyjnej w ?wierklach  wraz z terenami infrastruktury towarzysz?cej.

  Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz uchwa?y Rady Gminy Dobrze? Wielki Nr XIV/ 96/2007 z dnia 25 pa?dziernika 2007 r., o przyst?pieniu do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolniczej zabudowy produkcyjnej w ?wierklach wraz z terenami infrastruktury towarzysz?cej – zawiadamiam o wy?o?eniu do publicznego wgl?du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu rolniczej zabudowy produkcyjnej w ?wierklach  wraz z terenami infrastruktury towarzysz?cej,  oraz prognozy oddzia?ywania na ?rodowisko. Wymienione dokumenty wy?o?one b?d? do publicznego wgl?du w dniach od 12 listopad 2008 r. do 10 grudnia 2008 r., w siedzibie Urz?du Gminy w Dobrzeniu Wielkim w godzinach od 10°° do 13°°. 
  
Dyskusja publiczna nad rozwi?zaniami przyj?tymi w projekcie  planu miejscowego odb?dzie si? w ?rod?  10 grudnia  2008 r. o godz. 10°° w sali nr 4 w siedzibie Urz?du Gminy w Dobrzeniu Wielkim.  
  Zgodnie z art. 18 ust.1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ka?dy kto kwestionuje ustalenia przyj?te w  projekcie planu, mo?e wnie??  uwagi. Uwagi nale?y sk?ada? na pi?mie do Wójta Gminy Dobrze? Wielki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomo?ci której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 29 grudnia 2008 r.     
    
                                                                            Wójt Gminy
                                                                            Dobrze? Wielki


?ród?o: www.dobrzenwielki.pl
 drukuj stron?  |  wej??: 1834  |  publikacja/modyfikacja: 2008-11-24 20:55:26


 
ostatnia modyfikacja: 2011-08-29 16:56:09