Ko?ció? NMP - wydarzenia

 

rozmiar: 1,16 KB 
pobra?: 1371 
data: 2008-04-02 13:41:57 Kliknij, aby powi?kszy?

rozmiar: 21,05 KB 
pobra?: 1235 
data: 2008-04-02 13:28:29Kliknij, aby powi?kszy?

rozmiar: 19,52 KB 
pobra?: 1228 
data: 2008-04-02 13:28:41rozmiar: 1,25 KB 
pobra?: 1367 
data: 2008-04-02 13:42:33


rozmiar: 21,43 KB
pobra?: 158
data: 2009-10-04 12:14:19

 60 lat ?wierkla?skiego ko?cio?a

 
Ko?ció? p.w. Niepokalanego Serca NMP w ?wierklach to oczywisty, sta?y i dzi? ju? naturalny element wioski. Na co dzie? obecny, jakby sta? od zawsze wpisuje si? w ?ycie kolejnych ?wierkla?skich pokole?.

Czytaj:
60 lat ?wierkla?skiego ko?cio?a
60 lat ?wierkla?skiego ko?cio?a c. d


Niecodzienny go??... 

         ?wierkla?skie duszpasterstwo odwiedzili ju? ró?ni przedstawiciele establishmentu ko?cielnego i zawsze byli ciep?o przyjmowani przez lokaln? wspólnot?. Szczególnie urokliwe s? jednak odwiedziny kap?anów, sióstr zakonnych czy grup gospel z kontynentu afryka?skiego a konkretnie z Togo. Niecodzienny go??

I Komunia ?wi?ta 2008


"Komunia ?wi?ta to jest wielka ?aska, ale te? wielkie zadanie. Aby Pan Jezus móg? w nas zamieszka?, musimy stara? si?, by nasze wn?trze by?o zawsze dla Niego otwarte. Wasze zadanie jest wi?c nast?puj?ce: zawsze kocha? Pana Jezusa, mie? dobre i czyste serce, i jak najcz??ciej zaprasza?, aby On przez komuni? ?wi?t? w was zamieszka?. I nigdy nie czy?cie tego, co jest z?e. To czasem mo?e by? trudne. Pami?tajcie jednak, ?e Pan Jezus was kocha i pragnie, aby?cie i wy kocha?y Go ze wszystkich si?." - Jan Pawe? II

ZDJ?CIA:
I Komunia ?wi?ta 2008


 

Prymicje ?wierkla?skiego Neoprezbitera

W sobot? 10 maja w Katedrze Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego („?wi?tego Krzy?a”) w Opolu Ordynariusz Diecezji Opolskiej ks. Bp. Alfons Nossol udzieli? ?wi?ce? kap?a?skich jedenastu diakonom – absolwentom Wy?szego Seminarium Duchownego w Opolu. W?ród nich by? równie? Neoprezbiter ze ?wierkli Tomasz Ja?owy.

Czytaj ca?o??:
Prymicje ?wierkla?skiego Neoprezbitera cz. I
Prymicje ?wierkla?skiego Neoprezbitera cz. II GALERIA


 

Nowy „stary” Patron

  rozmiar: 38,50 KB 
pobra?: 3017 
data: 2005-11-12 12:18:59

?wierkla?ska kapliczka ?w. Jana Chrzciciela od d?u?szego czasu jest obiektem szczególnej uwagi i troski wszystkich gremiów lokalnego ?rodowiska. G?ównie za spraw? niedawno zako?czonego remontu konserwatorskiego i pó?niejszej rekonstrukcji od?upanego naro?a. Szata zewn?trzna budowli emanowa?a najmocniej swym szykiem. Jednak co bardziej dociekliwi mieszka?cy wioski zlustrowali równie? jej wn?trze i przekonali si?, i? jest ono równie schludne. Taki stan osi?gni?to dlatego, i? zastosowano w?a?ciw? metod? osuszania zabytkowych murów, która spe?ni?a swe zadanie. Obecnie ?ciany s? suche. Przedtem przez wiele dziesi?cioleci wilgo? by?? zmor? tego miejsca, niszcza?o wszystko, wyposa?enie wn?trza i przechowywane tam sprz?ty, a by?o tego wiele, szczególnie, gdy jeszcze ?wierkla nie mia?a swego ko?cio?a (obrazy, figury, ?wieczniki, chor?gwie, drzewca, krzy? itd.). Z pierwotnego wyposa?enia nie zosta?o prawie nic, a to co z biegiem lat wymieniano i uzupe?niano, by?o w lichym stanie. Obecnie nieodzownym sta?o si? sprawienie adekwatnego wyposa?enia kapliczki, stosownie do aktualnego stanu. Staraniem miejscowego duszpasterza ks. prorektora Jana Chodury oraz ?wierkla?skich wiernych, stan??a w zabytkowej kaplicy figura ?w. Jana Chrzciciela. Intronizacja nast?pi?a w niedziel? 25.09.2005 r. Wszystko odby?o si? bardzo uroczy?cie. Po po?wi?ceniu w miejscowym ko?ciele zosta? nowy „stary” Patron przeniesiony w procesji na miejsce przeznaczenia.
 Od tej chwili z centralnego miejsca we wiosce, której od zarania jest patronem, ma baczenie na losy ich mieszka?ców.
Figura zosta?a wykonana ze szlachetnego gipsu i pokryta grub? warstw? komponentu plastikowego, r?k? Arona Knosali z Opola.

Kliknij, aby powi?kszy?

rozmiar: 16,83 KB 
pobra?: 2939 
data: 2005-11-12 12:19:18Kliknij, aby powi?kszy?

rozmiar: 19,71 KB 
pobra?: 2943 
data: 2005-11-12 12:20:01Kliknij, aby powi?kszy?

rozmiar: 18,91 KB 
pobra?: 2932 
data: 2005-11-12 12:20:15
Kliknij, aby powi?kszy?

rozmiar: 2,46 KB 
pobra?: 2868 
data: 2005-11-12 12:20:57Kliknij, aby powi?kszy?

rozmiar: 2,62 KB 
pobra?: 2868 
data: 2005-11-12 12:22:03

 
          J. Moczko - ?wierklanindrukuj stron?  |  wej??: 6674  |  publikacja/modyfikacja: 2008-12-22 18:41:05 / 2009-12-03 19:05:41


 
ostatnia modyfikacja: 2011-08-29 16:56:09