POWIATOWE CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ I GOSPODARCZEJ » PCIEG
PCIEG

POWIATOWE CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ I GOSPODARCZEJ (PCIEG) W OLE?NIE przy Wydziale Promocji i Rozwoju Gospodarczego

ul. Pieloka 21
46-300 Olesno

pok. 3 (suterena)

tel. 034/359-78-33,35,37 wew. 457
fax 034/359-78-45

e-mail: starostwo@powiatoleski.pl
pcieg@powiatoleski.plPowiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej (PCIEG) w Ole?nie nale?y do zintegrowanej, regionalnej sieci us?ug informacyjno-doradczych z zakresu spraw dotycz?cych Unii Europejskiej oraz rozwoju spo?eczno-gospodarczego Województwa Opolskiego.

1. Cel powo?ania PCIEG

Celem powo?ania Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej jest zwi?kszenie dost?pu do wiedzy z zakresu m.in.:

• Mo?liwo?ci wsparcia sektora ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw (MSP) z programów krajowych i zagranicznych,

• Oferty lokalnych i regionalnych instytucji wsparcia biznesu,

• Mo?liwo?ci pozyskania ?rodków pomocowych Unii Europejskiej przez potencjalnych beneficjentów,

• Zasad funkcjonowania Wspólnot Europejskich,

• Prawa europejskiego,


2. Zadania PCIEG

• Wspó?praca z jednostkami samorz?du lokalnego oraz instytucjami lokalnymi dzia?aj?cymi na terenie powiatu na rzecz równowa?onego rozwoju i efektywnego wykorzystania funduszy Unii Europejskiej oraz innych dost?pnych form wsparcia,

• Organizowanie, we wspó?pracy z pozosta?ymi stronami Porozumienia, szkole?, konferencji i seminariów tematycznych skierowanych do podmiotów i osób z terenu powiatu,

• Realizacja w?asnych inicjatyw na rzecz rozwoju gospodarczego powiatu, przy wykorzystaniu unijnych ?rodków pomocowych oraz innych zew. ?róde? dofi nansowania,

• Wyst?powanie o wsparcie fi nansowe z programów Unii Europejskiej oraz innych programów pomocowych (samodzielnie lub w ramach ca?ego systemu PCIEG w województwie),

• Wspó?praca z Koordynatorami powo?anymi w gminach w ramach Opolskiego Programu Przygotowania Samorz?dów Terytorialnych do Funduszy Strukturalnych na rzecz prowadzenia jednolitych i skoordynowanych dzia?a? przygotowuj?cych spo?eczno?? lokaln? i podmioty prowadz?ce dzia?alno?? w powiecie do funkcjonowania w strukturach Unii Europejskiej,

• Dystrybucja jednolitej informacji europejskiej i gospodarczej bezpo?rednio lub za po?rednictwem innych jednostek maj?cych siedzib? na terenie powiatu w?ród potencjalnych odbiorców informacji (m.in. ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw),

• Przedk?adanie do Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urz?du Marsza?kowskiego Województwa Opolskiego kwartalnych raportów z prowadzonej dzia?alno?ci informacyjno-doradczej przez PCIEG,

• Wspó?praca ze stronami porozumienia oraz innymi PCIEG na rzecz promocji systemu.


BAZA FIRM I OFERT INWESTYCYJNYCH POWIATU OLESKIEGO

Aby dotrze? z informacjami o lokalnym potencjale gospodarczym na szerokie rynki gospodarki ?wiatowej i stworzy? nowe szans? rozwoju Starostwo Powiatowe w Ole?nie tworzy baz? danych o przedsi?biorstwach z terenu powiatu oleskiego.

Ka?da firma, która wype?ni ankiet? i przeka?e j? do urz?du b?dzie w??czona do elektronicznej bazy danych zawieraj?cych informacje teleadresowe, wiadomo?ci o strukturze produkcji lub zakresie ?wiadczonych us?ug, ofercie handlowej, wolnych mocach produkcyjnych i poszukiwanych kontrahentach.

Wizytówka firmy mo?e by? wzbogacona o zdj?cia np. siedziby firmy, posiadanego sprz?tu, produkowanych wyrobów a nawet zarz?du lub w?a?ciciela firmy bo wg specjalistów od marketingu podnosi to atrakcyjno?? informacji i nadaje jej osobisty charakter.

Na podstawie podpisanych umów o wspó?pracy z niemieckimi powiatami Kaisersiautrem i Hochsauerland i w wyniku rozmów prowadzonymi z tamtejszymi Stowarzyszeniami Rozwoju Gospodarczego zgromadzone informacje b?d? promowane na ich terenie i w partnerskich powiatach /np. West Lothion w Szkocji, w Pensylwanii w USA, Rapla w Estonii/.

Nasi zagraniczni partnerzy s? gotowi przekaza? nam swoje bazy danych aby umo?liwi? bezpo?redni? wymian? informacji pomi?dzy konkretnymi, zainteresowanymi firmami.

Zgromadzony materia?, w formie informatora i p?yty CD, wykorzystany zostanie równie? do promocji naszych firm podczas targów gospodarczych w kraju i za granic? za po?rednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci.

Co wa?ne, i w tych czasach rzadko spotykane: przedsi?biorcy nie b?d? ponosili ?adnych kosztów zwi?zanych z umieszczeniem swoich informacji w „bazie danych", poniewa? Starosta Oleski Jan Kus podpisa? stosowne porozumienia z samorz?dami gminnymi o wspólnym finansowaniu kosztów jej utworzenia, uruchomienia i funkcjonowania.

Firmy zainteresowane tym, aby informacje o ich przedsi?biorstwach znalaz?y si? w bazie musz? wype?ni? ankiet?, do pobrania tutaj:
ANKIETA ZG?OSZENIOWA DO INTERNETOWEJ BAZY FIRM I OFERT INWESTYCYJNYCH POWIATU OLESKIEGO.doc

Wype?nione ankiety nale?y przes?a? do Wydzia?u Promocji, i Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Ole?nie pod e-mail: firmy@powiatoleski.pl

Szczegó?owe informacje zainteresowani mog? uzyska? pod tel. 359 78 37 wew. 457

 

Historia powstania Powiatowego Centrum Integracji Europejskiejdrukuj stron?  |  wej??: 10559


 
Starostwo Powiatowe w Ole?nie
46-300 Olesno, ul. Pieloka 21
tel.: 34/359-78-33, faks: 34/359-78-45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl, http://www.powiatoleski.pl

Wydzia? Promocji i Rozwoju Gospodarczego
pok. nr 03 i 04 /suterena/ tel. 34/359-78-35 wew. 457, 450

ostatnia modyfikacja: 2015-12-10 09:59:39