POLITYKA PRYWATNO?CI » Polityka prywatno?ci
Polityka prywatno?ci serwisu firmy.powiatoleski.pl

1. Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu firmy.powiatoleski.pl jest Starostwo Powiatowe w Ole?nie, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, NIP: 576-13-62-392, REGON: 151399083.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o u?ytkownikach i ich zachowaniu w nast?puj?cy sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urz?dzeniach ko?cowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego G. Przew?ocki, G. Ziele?ny, S. Milewski, M. Chudy netkoncept.com Spó?ka Jawna, 45-801 Opole, ul. Partyzancka 5a, NIP: 754-27-70-413, REGON: 532450984, KRS: 0000325599.

2. Informacje w formularzach.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez u?ytkownika.
 2. Serwis mo?e zapisa? ponadto informacje o parametrach po??czenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzu nie s? udost?pniane podmiotom trzecim inaczej, ni? za zgod? u?ytkownika.
 4. Dane podane w formularzu s? przetwarzane w celu wynikaj?cym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obs?ugi zg?oszenia serwisowego lub kontaktu informacyjnego.

3. Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowi? dane informatyczne, w szczególno?ci pliki tekstowe, które przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisu i przeznaczone s? do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj? nazw? strony internetowej, z której pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu ko?cowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczaj?cym na urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj?cym do nich dost?p jest Operator hostingowy.
 4. Pliki cookies wykorzystywane s? w nast?puj?cych celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagaj? zrozumie?, w jaki sposób U?ytkownicy Serwisu korzystaj? ze stron internetowych, co umo?liwia ulepszanie ich struktury i zawarto?ci;
  2. utrzymanie sesji U?ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi?ki której U?ytkownik nie musi na ka?dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa? loginu i has?a;
  3. okre?lania profilu u?ytkownika w celu wy?wietlania mu dopasowanych materia?ów w sieciach reklamowych, w szczególno?ci sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane s? dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „sta?e” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” s? plikami tymczasowymi, które przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy??czenia oprogramowania (przegl?darki internetowej). „Sta?e” pliki cookies przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika przez czas okre?lony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usuni?cia przez U?ytkownika.
 6. Oprogramowanie do przegl?dania stron internetowych (przegl?darka internetowa) zazwyczaj domy?lnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika. U?ytkownicy Serwisu mog? dokona? zmiany ustawie? w tym zakresie – dzia? Ustawienia – sekcja Prywatno??. Przegl?darka internetowa umo?liwia usuni?cie plików cookies. Mo?liwe jest tak?e automatyczne blokowanie plików cookies Szczegó?owe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przegl?darki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mog? wp?yn?? na niektóre funkcjonalno?ci dost?pne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisu i wykorzystywane mog? by? równie? przez wspó?pracuj?cych z Operatorem reklamodawców, partnerów oraz przez zewn?trzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek – np. wtyczki spo?eczno?ciowe serwisu Facebook.com lub innych.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatno?ci tych firm, aby pozna? zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatno?ci Google Analytics
 10. Pliki cookie mog? by? wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególno?ci sie? Google, do wy?wietlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki u?ytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mog? zachowa? informacj? o ?cie?ce nawigacji u?ytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach u?ytkownika gromadzonych przez sie? reklamow? Google u?ytkownik mo?e przegl?da? i edytowa? informacje wynikaj?ce z plików cookies przy pomocy narz?dzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach u?ytkowników podlegaj? logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te s? wykorzystywane wy??cznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obs?ugi ?wiadczonych us?ug hostingowych.
 2. Przegl?dane zasoby identyfikowane s? poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mog? podlega?:
  1. czas nadej?cia zapytania,
  2. czas wys?ania odpowiedzi,
  3. nazw? stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokó? HTTP,
  4. informacje o b??dach jakie nast?pi?y przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez u?ytkownika (referer link) – w przypadku gdy przej?cie do Serwisu nast?pi?o przez odno?nik,
  6. informacje o przegl?darce u?ytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powy?sze nie s? kojarzone z konkretnymi osobami przegl?daj?cymi strony.
 4. Dane powy?sze nie s? wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udost?pnienie danych.

 1. Dane podlegaj? udost?pnieniu podmiotom zewn?trznym wy??cznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umo?liwiaj?ce identyfikacj? osoby fizycznej s? udost?pniane wy??czenie za zgod? tej osoby.
 3. Operator mo?e mie? obowi?zek udzielania informacji zebranych przez Serwis upowa?nionym organom na podstawie zgodnych z prawem ??da? w zakresie wynikaj?cym z ??dania.

6. Zarz?dzanie plikami cookies – jak w praktyce wyra?a? i cofa? zgod??

 1. Je?li u?ytkownik nie chce otrzymywa? plików cookies, mo?e zmieni? ustawienia przegl?darki. Zastrzegamy, ?e wy??czenie obs?ugi plików cookies niezb?dnych dla procesów uwierzytelniania, bezpiecze?stwa, utrzymania preferencji u?ytkownika mo?e utrudni?, a w skrajnych przypadkach mo?e uniemo?liwi? korzystanie ze stron www
 2. W celu zarz?dzania ustawieniami cookies wybierz z listy najpopularniejszych przegl?darek internetowych / systemów t?, której u?ywasz i post?puj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry

 drukuj stron?  |  wej??: 3031


 
Starostwo Powiatowe w Ole?nie
46-300 Olesno, ul. Pieloka 21
tel.: 34/359-78-33, faks: 34/359-78-45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl, http://www.powiatoleski.pl

Wydzia? Promocji i Rozwoju Gospodarczego
pok. nr 03 i 04 /suterena/ tel. 34/359-78-35 wew. 457, 450

ostatnia modyfikacja: 2015-12-10 09:59:39