FUNDUSZ MIKRO - po?yczki dla ma?ych firm » Oferta wspó?pracy
OFERTA WSPÓ?PRACY


Szanowni Pa?stwo!!!


Chcieliby?my z?o?y? na Pa?stwa r?ce ofert? wspó?pracy na zasadach umowy agencyjnej co mo?e stanowi? dla Pa?stwa dodatkowe ?ród?o dochodu bez wi?kszego zaanga?owania.

Fundusz Mikro dzia?a od 11 lat i skutecznie wspiera rozwój mikroprzedsi?biorczo?ci w Polsce. Z naszego kapita?u skorzysta?o blisko 40 ty?. w?a?cicieli ma?ych i ?rednich firm.

Procedury FM w niczym nie przypominaj? procedur bankowych. Od po?yczkobiorców nie wymagamy maj?tkowego zabezpieczenia ani formalnego biznesplanu. Ka?dy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie i szybko - decyzja w 2 dni. Proponujemy partnersk?, sta?? wspó?prac? opart? na wzajemnym zaufaniu i bezpo?rednim kontakcie.

Po?yczki z Funduszu Mikro mog? by? przeznaczone zarówno na ?rodki obrotowe jak i na cele inwestycyjne np.: zakup towaru, wyposa?enia, samochodu, remont lokalu, ubezpieczenie i inne.

W zwi?zku z powy?szym chcieliby?my zaproponowa?, aby Pa?stwa firma zosta?a naszym partnerem. Mo?ecie Pa?stwo wykorzysta? swoj? sta?? baz? klientów, jak równie? proponowa? nasz? ofert? wszystkim nowym kontrahentom. B?dzie to z pewno?ci? obopólna korzy?? dla ka?dej ze stron. Pa?stwa firma otrzymywa?aby od ka?dej udzielonej po?yczki prowizj?. Klient zaci?gaj?cy po?yczk? otrzyma?by zni?k? i móg?by dokonywa? u Pa?stwa wi?kszych zamówie?. To natomiast mo?e spowodowa? wzrost obrotów w Pa?stwa firmie.

Istot? naszej oferty jest fakt, i? nie ponosicie Pa?stwo ?adnego ryzyka i nie po?wi?cacie w?asnego cennego czasu.

Wystarczy ?e do ka?dej wystawionej faktury do??czycie ofert? Funduszu Mikro lub prze?lecie j? e-mailem do swoich klientów.


Proponujemy:
Dla Pa?stwa klientów - po?yczki na specjalnych, korzystnych warunkach ze zni?k? 10% w OA(na podstawie ulotki, któr? dostarczamy).

Dla naszego partnera prowizj? w wysoko?ci 2% warto?ci ka?dej udzielonej po?yczki, po jej uruchomieniu. Wystarczy tylko skierowa? do nas przedsi?biorc?.

Np.: po?yczka 10.000 tys.z? to 200 z? prowizji dla Pa?stwa bez ?adnego wysi?ku!

Je?li s? Pa?stwo zainteresowani wspó?prac? z nami b?d? uzyskaniem jakichkolwiek innych informacji zwi?zanych z podj?ciem takiej umowy prosimy o kontakt.

Wi?cej informacji na temat Funduszu Mikro mog? Pa?stwo znale?? na stronie internetowej www.funduszmikro.pl


Z powa?aniem
Aneta Pietrzak


Fundusz Mikro sp. z o.o.
ul. Pi?sudskiego 13/15
42-200 Cz?stochowa
tel. (34) 3615607
fax:(34) 3671732
e-mail: fmczestochowa@funduszmikro.pl


drukuj stron?  |  wej??: 7013


 
Starostwo Powiatowe w Ole?nie
46-300 Olesno, ul. Pieloka 21
tel.: 34/359-78-33, faks: 34/359-78-45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl, http://www.powiatoleski.pl

Wydzia? Promocji i Rozwoju Gospodarczego
pok. nr 03 i 04 /suterena/ tel. 34/359-78-35 wew. 457, 450

ostatnia modyfikacja: 2015-12-10 09:59:39