FUNDUSZ MIKRO - po?yczki dla ma?ych firm » Fundusz MIKRO
Nowo dodana podstrona

FUNDUSZ MIKRO
Po?yczki dla ma?ych firm


O firmie

Fundusz Mikro zosta? za?o?ony w 1994 roku przez Polsko-Ameryka?ski Fundusz Przedsi?biorczo?ci by promowa? rozwój ma?ych przedsi?biorców. Jest wiod?cym przedsi?wzi?ciem w zakresie mikrofinansowania w Polsce i najwi?kszym w Europie ?rodkowej. Celem Funduszu jest wspieranie rozwoju mikroprzedsi?biorczo?ci poprzez udost?pnianie kapita?u w formie po?yczek w?a?cicielom ma?ych firm. Przedsi?biorcy - Klienci Funduszu Mikro obs?ugiwani s? przez doradców klienta w 44 oddzia?ach znajduj?cych si? na terenie ca?ego kraju.
Fundusz Mikro wypracowa? unikaln? form? wspó?pracy finansowej z klientami, opart? na zasadzie partnerstwa i wzajemnego zaufania. Oferuje im sta?y dost?p do kapita?u na prostych warunkach, bez zb?dnie rozbudowanych formalno?ci, bez wymaganego zabezpieczenia po?yczki. Ze ?rodków Funduszu Mikro skorzysta?o ju? ponad 40 ty?. klientów, ??czna warto?? udzielonych po?yczek wynosi ponad 640 min PLN. W ofercie Funduszu znajduje si? równie? produkt kierowany do osób maj?cych zamiar rozpocz?? dzia?alno?? gospodarcz? na w?asny rachunek.

Co oferujemy

Fundusz Mikro oferuje d?ugoterminow? wspó?prac? finansow? polegaj?c? na udost?pnianiu kapita?u w formie po?yczek tym osobom prowadz?cym dzia?alno?? gospodarcz?, które rozumiej?, ?e bez dost?pu do zewn?trznego finansowania utrzymanie si? na rynku jest trudne, a rozwój jest niemo?liwy.
W?a?ciciele ma?ych firm - mikroprzedsi?biorcy z powodów formalnych nie maj? dost?pu do oferty kredytowej komercyjnych banków. Cz?sto nie s? w stanie udokumentowa? swojej wiarygodno?ci kredytowej, nie posiadaj? maj?tku, który móg?by stanowi? zabezpieczenie kredytu, a skala ich dzia?ania i zapotrzebowanie na ?rodki s? z punktu widzenia banku zbyt ma?e. Dzi?ki nawi?zywanym relacjom pomi?dzy mikroprzedsi?biorcami a Funduszem Mikro problemy formalne nie stanowi? przeszkód w podejmowaniu wspó?pracy, która opiera si? na zasadach partnerstwa i wzajemnego zaufania.

Jak dzia?amy

Profesjonalnie i szybko. W oddzia?ach Funduszu Mikro pracuj? doradcy klienta, kompetentni ludzie znaj?cy problemy z jakimi spotykaj? si? w?a?ciciele ma?ych firm. Przedsi?biorcy, z którymi wspó?pracujemy, traktuj? Fundusz Mikro jak partnera w biznesie. Ka?dy przedsi?biorca i ka?dy wniosek o po?yczk? traktowany jest indywidualnie.

Rozmawiamy z ka?dym przedsi?biorc? o celu wydatku i o jego dotychczasowym do?wiadczeniu.

Formalno?ci ograniczyli?my do niezb?dnego minimum. Mamy zró?nicowane oferty dostosowane do ró?nych potrzeb, mo?liwo?ci i sytuacji, w jakich mo?e znajdowa? si? ma?a firma. Decyzja o przyznaniu po?yczki podejmowana jest w 3 dni.

Kto mo?e wnioskowa? o po?yczk?

Mikroprzedsi?biorcy
Z po?yczek z Funduszu Mikro mog? korzysta? w?a?ciciele najmniejszych dzia?aj?cych w naszym kraju przedsi?biorstw: ma?ych sklepów, warsztatów us?ugowych i produkcyjnych, dzia?aj?cych legalnie, nie zatrudniaj?cych wi?cej
ni? kilka osób, opodatkowanych na zasadach ogólnych, p?atników zrycza?towanego podatku
dochodowego i karty podatkowej.


Po?yczk? z Funduszu Mikro mo?na przeznaczy? wy??cznie na cele zwi?zane z dzia?alno?ci? gospodarcz?:
- na zakup towaru do sprzeda?y lub surowców do przerobu;
- na ma?? inwestycj? (zakup maszyny, urz?dzenia, wyposa?enia, lokalu);
- na remont lokalu, maszyny czy samochodu;
- oraz na ka?dy inny rozs?dny cel, zwi?zany z dzia?alno?ci? firmy.

Osoby rozpoczynaj?ce dzia?alno?? gospodarcz?
Osoby, które zamierzaj? dopiero podj?? dzia?alno?? gospodarcz? na w?asny rachunek mog? otrzyma? po?yczk? na „start". Powinny przedstawi? konkretny pomys? i plan jego realizacji. Wyp?ata po?yczki mo?liwa jest dopiero po zarejestrowaniu firmy przez po?yczkobiorc? i otwarciu przez niego konta bankowego na dzia?alno?? gospodarcz?.

Stowarzyszenia
Stowarzyszenia powo?ane w celu realizacji inwestycji i przedsi?wzi?? mog?cych u?atwi? ?ycie lokalnym spo?eczno?ciom (budowa parkingów, drogi, sieci wodoci?gowych, kanalizacyjnych, hal targowych, zakup autobusu do przewo?enia dzieci do szko?y itp.) równie? mog? otrzyma? po?yczk? na dofinansowanie realizacji konkretnego projektu. Warunkiem udzielenia po?yczki jest posiadanie przez stowarzyszenie wpisu do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej. Szczegó?owych informacji na temat warunków, na jakich Fundusz Mikro udost?pnia kapita? stowarzyszeniom udzielaj? doradcy klienta we wszystkich oddzia?ach Funduszu Mikro na terenie ca?ego kraju.

Agroturystyka
Osoby prowadz?ce gospodarstwa mog? otrzyma? po?yczk? na cele zwi?zane z t? dzia?alno?ci? pod warunkiem posiadania wpisu do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej.

Szczegó?owych informacji na temat warunków, na jakich Fundusz Mikro udost?pnia kapita? osobom prowadz?cym gospodarstwa agroturystyczne udzielaj? doradcy klienta we wszystkich oddzia?ach Funduszu Mikro na terenie ca?ego kraju.


Warunki wspó?pracy
Aby skorzysta? z oferty Funduszu Mikro nale?y skontaktowa? si? z doradc? klienta. Procedury Funduszu s? proste, nie wymagamy, za?wiadcze? z ZUS i urz?du skarbowego, opieramy si? na o?wiadczeniach.


Dokumenty
Aby skróci? do minimum czas oczekiwania na ?rodki finansowe, na spotkanie z doradc? nale?y przygotowa? wype?niony w?asnor?cznie wniosek oraz nast?puj?ce dokumenty:
•  Wpis do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej NIP
•  Regon

Koszt po?yczki
Koszt po?yczki uzale?niony jest od kwoty po?yczki, okresu na jaki zostaje przyznana oraz liczby ewentualnych por?czycieli. Dlatego w celu szczegó?owego okre?lenia kosztu konieczne jest spotkanie z doradc?.
Doradcy klienta s? gotowi udzieli? wszelkich szczegó?owych informacji na temat warunków wspó?pracy oraz najnowszych propozycji Funduszu Mikro. Dostosujemy ofert? do Pa?stwa potrzeb.

Wszelkie formalno?ci mo?na za?atwi? w oddziale w Cz?stochowie przy ul. Pi?sudskiego 13/15.

Pytania mo?na kierowa? równie? telefonicznie na numer (034) 36 15 607 lub drog? elektroniczn? na adres e-mail: fmczestochowa@funduszmikro.pl

Dost?pna jest równie? infolinia: 0 801 33 33 66 oraz strona internetowa www.funduszmikro.pl.drukuj stron?  |  wej??: 9892


 
Starostwo Powiatowe w Ole?nie
46-300 Olesno, ul. Pieloka 21
tel.: 34/359-78-33, faks: 34/359-78-45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl, http://www.powiatoleski.pl

Wydzia? Promocji i Rozwoju Gospodarczego
pok. nr 03 i 04 /suterena/ tel. 34/359-78-35 wew. 457, 450

ostatnia modyfikacja: 2015-12-10 09:59:39