PRZEDSI?BIORCY POWIATU OLESKIEGO » Wywiady
Firma *TERMOPAK* w Praszce

Rozmowa z Panem Henrykiem Cichoniem - Prezesem Firmy "TERMOPAK" z Praszki

1. Jakie by?y pocz?tki powstania firmy TERMOPAK? 

rozmiar: 10,18 KB 
pobra?: 1347 
data: 2006-08-30 12:07:31Za?o?enie firmy i pocz?tek rozpocz?cia dzia?alno?ci  obecnej firmy TERMOPAK datuje si? na maj 1985 roku. Oznacza to, ?e jeste?my na rynku ju? 21 lat.  W pierwszym okresie  wytwarzano Kuchenki gazowe turystyczne.
Koniec lat dziewi??dziesi?tych w Polsce to czas za?amania gospodarczego i pocz?tek procesu d?ugotrwa?ych przemian spo?ecznych i strukturalno – gospodarczych oraz wymuszona konieczno??  rozszerzenia  profilu produkcji. Wybrano nowoczesne i prawie, ?e nie znane w Polsce, technologie pakowania ró?nych wyrobów przemys?owych  i wyrobów  w opakowaniach jednostkowych jak: s?oje, butelki,  puszki, torebki, kartoniki  itp.; w pakiety zbiorcze  z owini?ciem w folie termokurczliwe oraz technologie do zabezpieczania ?adunków na paletach transportowych. Z pocz?tkiem lat dziewi??dziesi?tych na bazie dotychczasowej firmy jednoosobowej TERMOPAK H. Cicho?, utworzono firm? rodzinn? o nazwie TERMOPAK  H. Cicho?  spó?ka jawna. Rozpoczynaj? si? lata burzliwego rozwoju przedsi?biorczo?ci indywidualnej w Polsce a nieco pó?niej  w krajach postkomunistycznych, który to nakr?ca zapotrzebowanie na nowe technologie pakowania.  Nast?puje bardzo dynamiczny rozwój firmy TERMOPAK szczególnie do roku 1998 kiedy to zatrudnienie w firmie osi?gn??o prawie 80 osób. Jak wiadomo koniec lat dziewi??dziesi?tych to ,,kryzys rosyjski”, który bezpo?rednio i po?rednio zmniejszy? zapotrzebowanie na maszyny pakuj?ce i wymusi? ograniczenie ich produkcji. Nast?pi? proces  restrukturyzacji firmy w zakresie: zatrudnienia, unowocze?nienia wyrobów i technologii wytwarzania oraz dzia?a? dla umocnienia pozycji firmy TERMOPAK na rynku  producentów maszyn pakuj?cych. Jak pokazuje czas, dzia?ania te zaowocowa?y tym, ?e szybko zatrzymali?my tendencje spadkowe i nast?pi?a stabilizacja. Od roku 2003 zaobserwowali?my zwi?kszone zapotrzebowanie  producentów ró?nych artyku?ów prawie wszystkich  bran? przemys?owych. Szczególnie przetwórstwa spo?ywczego, chemii gospodarczej, wyrobów z drewna itp.  na nowe i nowoczesne oraz wysokowydajne maszyny pakuj?ce. Zapotrzebowanie to utrzymuje  si? a nawet wzrasta  po wej?ciu Polski do UE. Bardzo nas to cieszy i nastawia optymistycznie do przysz?o?ci. 

2. Czy w Praszce  istniej? i s? stwarzane dogodne warunki do rozwoju przedsi?biorczo?ci i prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej?   
Uwa?am, ?e dzi?ki uporowi i pracowito?ci lokalnych przedsi?biorców, którzy nie czekaj?c na zach?ty  czy jakiekolwiek u?atwienia ze strony rz?dz?cych polityków, zarówno  krajem jak i gmin? robi? swoje, dzi?ki czemu ma?y i ?redni biznes na terenie Miasta i Gminy  Praszka ma si? w miar? dobrze.  Mówi si?, ?e gospodarka i biznes maj? to do siebie, ?e im mniej  w nie ingeruj? i poprawiaj? urz?dnicy, tym lepiej wszyscy na tym wychodz?.
O wiele gorzej jest z promocj? i ?ci?gni?ciem nowych du?ych inwestorów lub z zach?ceniem ju? obecnych przedsi?biorców do rozwoju i zwi?kszania produkcji i zatrudnienia w istniej?cych zak?adach. 

3. Planowana przysz?o?? firmy TERMOPAK.

Firma TERMOPAK Henryk Cicho? spó?ka jawna jest liderem rynkowym w produkcji  i dostarczaniu standardowych oraz indywidualnych rozwi?za? w zakresie maszyn i systemów do pakowania i produkcji opakowa?.
Naszym g?ównym celem jest d??enie do doskona?o?ci w zakresie projektowanych i wytwarzanych wyrobów oraz ?wiadczonych us?ug.  Cel ten jest osi?gany poprzez ci?g?e doskonalenie naszej oferty wyrobów, g?ównie w kierunku poszukiwania rozwi?za? innowacyjnych o najwy?szym poziomie technicznym; nowoczesnych, funkcjonalnych oraz bezpiecznych i przyjaznych dla cz?owieka i ?rodowiska.
Podstawowym d??eniem jest  rzetelna analiza potrzeb Klientów, ci?g?e spe?nianie ich wymaga? i oczekiwa? oraz wzrost ich satysfakcji poprzez  sta?e doskonalenie jako?ci i nowoczesno?ci produkowanych wyrobów z uwzgl?dnieniem konieczno?ci zachowania konkurencyjno?ci na integruj?cym si? rynku oraz utrzymywanie sta?ej wspó?pracy z KLIENTAMI w ca?ym okresie eksploatacji.  Uwa?a , ?e realizacja powy?szych zasad i zamierze? w po??czeniu z nowoczesnymi metodami wdro?onego zarz?dzania systemowego QMS zgodnego z norm? ISO9001: 2000 pozwoli nam na ci?g?y i zrównowa?ony rozwój naszej firmy.

Na zdj?ciu: Pan Henryk Cicho?


drukuj stron?  |  wej??: 4473


 
Starostwo Powiatowe w Ole?nie
46-300 Olesno, ul. Pieloka 21
tel.: 34/359-78-33, faks: 34/359-78-45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl, http://www.powiatoleski.pl

Wydzia? Promocji i Rozwoju Gospodarczego
pok. nr 03 i 04 /suterena/ tel. 34/359-78-35 wew. 457, 450

ostatnia modyfikacja: 2015-12-10 09:59:39