PRZEDSI?BIORCY POWIATU OLESKIEGO » Wywiady
Firma Instalacji Sanitarnej *POLAN* w Praszce

Rozmowa z Panem Antonim Polakiem - Prezesem Firmy "POLAN" z Praszki

1. Jakie by?y pocz?tki powstania Firmy Instalacji Sanitarnej „POLAN”?

rozmiar: 51,04 KB 
pobra?: 1117 
data: 2006-08-30 11:24:10Koniec lat 80-tych to okres wielkich przemian w kraju. Ochrona ?rodowiska zyskuje na znaczeniu, gwa?townie ro?nie zapotrzebowanie na us?ugi wodno-kanalizacyjne w mie?cie Praszka. Wzrost zapotrzebowania na tego rodzaju us?ugi wp?yn?? na decyzj? Antoniego Polaka o utworzeniu w?asnego zak?adu us?ugowego.
W 1985r. rejestruje w?asn? firm? Zak?ad Instalacji Sanitarnej i Ogrzewania. Zak?ad zajmuje si? g?ównie budow? wodoci?gów wiejskich.
W 1991r. firma rozszerza dzia?alno?? o wywóz nieczysto?ci sta?ych, a pó?niej organizuje punkt sprzeda?y artyku?ów z bran?y instalacyjno – sanitarnej. Powi?kszaj?cy si? zakres prac kanalizacyjnych i in?ynieryjnych wymaga? zakupu specjalistycznego sprz?tu. Znacznie powi?kszy? si? równie? park maszyn budowlanych oraz ?rodków transportu.
Od 1991r. zak?ad Antoniego Polaka zmienia nazw? na Firm? Instalacji Sanitarnej „POLAN”, pod któr? to nazw? jest znany szeroko do dzisiaj. Od 1995r. „POLAN” nabywa baz? po SKR i Kó?ku Rolniczym. Od tego czasu firma mie?ci si? przy ul. Warszawskiej, tutaj istnieje jej zaplecze techniczne, park maszynowy, siedziba biura oraz zorganizowany zostaje punkt handlowy z materia?ami budowlanymi oraz artyku?ami sanitarno-instalacyjnymi.

2. Czy w Praszce istniej? i s? stwarzane dogodne warunki do rozwoju przedsi?biorczo?ci i prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej?

Przedsi?biorstwa w gminie Praszka maj? dobry grunt do prowadzenia swojej dzia?alno?ci. Jedynym mankamentem, który znacz?co ma wp?yw na prowadzon? dzia?alno?? jest zbyt wysoki podatek od nieruchomo?ci.

3. Jakie Firma „POLAN” ma plany na przysz?o???
   
Stawiamy na rodzinny model firmy. Wraz z synami tworzymy w?a?nie takie rodzinne konsorcjum. Uzupe?niamy si? w naszej dzia?alno?ci. Ja z ?on? tworzymy Spó?k? z o.o., która wykonuje wszelkiego rodzaju prace kanalizacyjne, wodoci?gowe, roboty drogowe i innego rodzaju prace in?ynieryjne. Podobny zakres prac wykonuje syn Krzysztof. Oprócz tego dzia?a równie? w bran?y „Wszystko dla ogrodu”. Ponadto firma „POLAN” posiada sklep, którym kieruje drugi syn Robert.
W najbli?szej przysz?o?ci planuj? wraz z córk? Milen?, która tak?e pozostaje w Spó?ce rodzinnej, zaj?? si? propagowaniem czynnego wypoczynku. Stawiamy na rozwój agroturystyki i rekreacji na naszych terenach.
Planujemy ju? w przysz?ym roku w miejscowo?ci Marki ko?o Praszki oficjalnie rozpocz?? nasz? dzia?alno?? rekreacyjn?, która skierowana b?dzie do go?ci z kraju i z zagranicy.
     


na zdj?ciu: Pan Antoni Polak


drukuj stron?  |  wej??: 4621


 
Starostwo Powiatowe w Ole?nie
46-300 Olesno, ul. Pieloka 21
tel.: 34/359-78-33, faks: 34/359-78-45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl, http://www.powiatoleski.pl

Wydzia? Promocji i Rozwoju Gospodarczego
pok. nr 03 i 04 /suterena/ tel. 34/359-78-35 wew. 457, 450

ostatnia modyfikacja: 2015-12-10 09:59:39