PRZEDSI?BIORCY POWIATU OLESKIEGO » Wywiady
Gminna Spó?dzielnia *SAMOPOMOC CH?OPSKA* w Praszce

Rozmowa z Pani? Krystyn? Pre? - Prezes Gminnej Spó?dzielni "SAMOPOMOC CH?OPSKA" z Praszki

1.
Jakie by?y pocz?tki powstania Gminnej Spó?dzielni „Samopomoc Ch?opska”?
rozmiar: 52,28 KB 
pobra?: 1163 
data: 2006-08-30 09:56:44 Gminna Spó?dzielnia „Samopomoc Ch?opska” w Kowalach z siedzib? w Praszce powsta?a w marcu 1945r. Na ówczesne czasy zrzesza?a 1000 cz?onków. Dzia?alno?? swoj? rozpocz??a handlem towarami, których na ówczesne czasy brakowa?o. Punkty handlowe powsta?y w takich miejscowo?ciach jak: Przedmo??, Strojec, Kowale, Wygie?dów, Szyszków, Skotnica, Wierzby.
W przeci?gu 60 lat funkcjonowania Spó?dzielnia przechodzi?a równie? trudne chwile. Na terenie gminy Praszka powsta?y w mi?dzy czasie: Miejska Spó?dzielnia Zaopatrzenia i Zbytu oraz Gminna Spó?dzielnia Samopomoc Ch?opska w Kowalach z siedzib? w Praszce. Spó?dzielnie rozdziela?y si? i ??czy?y.   
W 1973 roku te dwie Spó?dzielnie po??czy?y si? i od tej pory istnieje do teraz Gminna Spó?dzielnia „Samopomoc Ch?opska” w Praszce. Najwi?kszy rozkwit Spó?dzielni by? w latach 1957-1970. Spó?dzielnia wykupi?a wtedy wiele budynków, przeprowadza?a równie? ró?ne inwestycje, takie jak: budowa dwóch du?ych jak na ówczesne czasy pawilonów w Praszce. Powsta?a równie? Baza Obrotu Rolnego, która s?u?y?a rolnikom z Praszki i okolic. Tam dokonywa? si? ca?y obrót towarami rolnymi. Prowadzi?o si? skup: ziemniaków, zbo?a, pierza, jajek. W zamian rolnicy otrzymywali: w?giel, nawozy czy materia?y budowlane.
W 1958 roku powsta?a te? piekarnia, która w 2001 roku przesz?a generalny remont. Obecnie produkujemy oprócz pieczywa równie? wyroby cukiernicze.   
W 1981 roku ówczesny Zarz?d Spó?dzielni podj?? decyzj? o wybudowaniu stacji kontroli pojazdów, która stoi do dnia dzisiejszego. Jest tam teraz Okr?gowa Stacja Kontroli Pojazdów. 
Obecnie Spó?dzielnia prowadzi dzia?alno?? handlowo – produkcyjno - us?ugow?. Mamy pi?? placówek handlowych oraz piekarni?, stacj? kontroli pojazdów oraz ekip? remontowo-budowlan?.

2. Czy w Praszce istniej? i s? stwarzane dogodne warunki do rozwoju przedsi?biorczo?ci i prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej?

Wspó?praca mi?dzy Spó?dzielni? a w?adzami lokalnymi uk?ada si? dobrze. W realizacji swoich przedsi?wzi?? nie napotkali?my nigdy na przeszkody ze strony w?adz. Jeste?my zawsze otwarci na pozyskiwanie nowych informacji a szczególnie o dotacjach z Unii Europejskiej. Jednak do tej pory takie informacje bardzo rzadko do nas dociera?y. Dlatego te? je?eli s? takie mo?liwo?ci w gminie czy starostwie to my jeste?my zawsze ch?tni do wspó?pracy. Staramy si? równie? sami organizowa? ró?nego rodzaju szkolenia dla naszych pracowników, oczywi?cie w zale?no?ci od potrzeb.
Je?eli chodzi o promocj? przedsi?biorczo?ci na naszym terenie to dzia?ania podejmowane przez w?adze lokalne sprzyjaj? naszym przedsi?biorcom. Cho?by organizacja raz do roku Mi?dzynarodowych Targów Gospodarczych, które s? okazj? do zaprezentowania si? lokalnych przedsi?biorców. Jest to naprawd? dobra promocja i tak nam potrzebna w czasach du?ej konkurencji rynkowej.

3. Jakie Spó?dzielnia ma plany na przysz?o???

W najbli?szym czasie, bo ju? w lipcu planujemy zako?czy? nasz? now? inwestycj?. Oddamy do u?ytku nowoczesny budynek, który b?dzie przeznaczony pod wynajem na prowadzenie dzia?alno?ci handlowo – produkcyjno –us?ugowej.
Oczywi?cie mamy te? nowe plany inwestycyjne i remontowe na przysz?o??. Chcemy w pe?ni wyremontowa? i zmodernizowa? nasze budynki, zgodnie z wymogami unijnymi, gdy? zale?y nam aby nasza firma by?a nowoczesna i jeszcze bardziej konkurencyjna. Staramy si? inwestowa? nasze wypracowane zyski, tak aby coraz bardziej powi?ksza? maj?tek Spó?dzielni.
?yczyliby?my sobie równie? utrzymania si? w przysz?o?ci na takim poziomie, na jakim jeste?my obecnie.

na zdjeciu: Pani Krystyna Pre?


drukuj stron?  |  wej??: 5033


 
Starostwo Powiatowe w Ole?nie
46-300 Olesno, ul. Pieloka 21
tel.: 34/359-78-33, faks: 34/359-78-45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl, http://www.powiatoleski.pl

Wydzia? Promocji i Rozwoju Gospodarczego
pok. nr 03 i 04 /suterena/ tel. 34/359-78-35 wew. 457, 450

ostatnia modyfikacja: 2015-12-10 09:59:39