AKTUALNO?CI » Aktualno?ci
ANKIETA ZG?OSZENIOWA DO INTERNETOWEJ BAZY FIRM I OFERT INWESTYCYJNYCH POWIATU OLESKIEGO

WWW.FIRMY.POWIATOLESKI.PL/BAZA

 


Aby dotrze? z informacjami o lokalnym potencjale gospodarczym na szerokie rynki gospodarki ?wiatowej i stworzy? nowe szanse rozwoju Starostwo Powiatowe w Ole?nie tworzy baz? danych o przedsi?biorstwach z terenu powiatu oleskiego. Ka?da firma, która wype?ni ankiet? i przeka?e j? do Urz?du b?dzie w??czona do elektronicznej bazy danych zawieraj?cych informacje teleadresowe, wiadomo?ci o strukturze produkcji lub zakresie ?wiadczonych us?ug, ofercie handlowej, wolnych mocach produkcyjnych i poszukiwanych kontrahentach.

Wizytówka firmy mo?e by? wzbogacona o zdj?cie np. siedziby firmy, posiadanego sprz?tu, produkowanych wyrobów a nawet zarz?du lub w?a?ciciela firmy, bo wed?ug specjalistów od marketingu podnosi to atrakcyjno?? informacji i nadaje jej osobisty charakter.

Na podstawie podpisanych umów o wspó?pracy z niemieckimi powiatami Kaisersiautrem i Hochsauerland i w wyniku rozmów prowadzonymi z tamtejszymi Stowarzyszeniami Rozwoju Gospodarczego zgromadzone informacje b?d? promowane na ich terenie i w partnerskich powiatach /np. West Lothian w Szkocji/. Nasi zagraniczni partnerzy s? gotowi przekaza? nam swoje bazy danych aby umo?liwi? bezpo?redni? wymian? informacji pomi?dzy konkretnymi, zainteresowanymi firmami.

Zgromadzony materia?, w formie informatora i p?yty CD, wykorzystany zostanie równie? do promocji naszych firm podczas targów gospodarczych w kraju i za granic? za po?rednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci. Co wa?ne, i w tych czasach rzadko spotykane: przedsi?biorcy nie b?d? ponosili ?adnych kosztów zwi?zanych z umieszczeniem swoich informacji w „bazie danych".
 
Firmy zainteresowane tym, aby informacje o ich przedsi?biorstwach znalaz?y si? w bazie musz? wype?ni? ankiet? - (do pobrania tutaj: ankieta Firmy.doc )


Wype?nione ankiety nale?y przes?a? do Wydzia?u Promocji i Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Ole?nie pod adres: Starostwo Powiatowe w Ole?nie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, lub e-mail: k.czarnecka@powiatoleski.pl

 

Szczegó?owe informacje zainteresowani mog? uzyska? pod tel. 34/359 78 37 wew. 457

 

ANKIETA ZG?OSZENIOWA - do pobrania tutaj - ankieta Firmy.docdrukuj stron?  |  wej??: 6562


 
Starostwo Powiatowe w Ole?nie
46-300 Olesno, ul. Pieloka 21
tel.: 34/359-78-33, faks: 34/359-78-45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl, http://www.powiatoleski.pl

Wydzia? Promocji i Rozwoju Gospodarczego
pok. nr 03 i 04 /suterena/ tel. 34/359-78-35 wew. 457, 450

ostatnia modyfikacja: 2015-12-10 09:59:39