AKTUALNO?CI » Aktualno?ci
Mobilne Punkty Informacyjne w powiecie oleskim

Mobilny Punkt Informacyjny
 
9 wrze?nia 2014r. w godz. 9.00 – 12.00
 sala nr 117, Urz?d Miejski w Ole?nie, ul. Pieloka 21
 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kluczborku we wspó?pracy ze Starostwem Powiatowym w Ole?nie zaprasza do skorzystania z bezp?atnych konsultacji w zakresie uzyskania wsparcia z Funduszy Europejskich

w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego
 

 W czasie spotkania b?d? udzielane informacje nt.:

1.   Rozliczanie  projektów dofinansowanych ze ?rodków Unii Europejskiej. System wdra?ania funduszy strukturalnych w latach 2007-2013.

2.   Mo?liwo?ci uzyskania dofinansowania ze ?rodków unijnych na za?o?enie dzia?alno?ci gospodarczej oraz na rozwój.

3.   Mo?liwo?ci skorzystania z niskooprocentowanej po?yczki ze ?rodków europejskich na rozwój firmy.

4.   Fundusze Europejskie na lata 2014-2020.
 
KONTAKT: 
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

tel. 077 418 52 18, wew.183, 180

e-mail: lpi.kluczbork@opolskie.pl

http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=292

 

MOBILNE PUNKTY INFORMACYJNE ODBYWAJ? SI? NA TERENIE

POWIATU OLESKIEGO W DRUGI WTOREK KA?DEGO MIESI?CA

Serdecznie zapraszamy! 

 

 drukuj stron?  |  wej??: 2389


 
Starostwo Powiatowe w Ole?nie
46-300 Olesno, ul. Pieloka 21
tel.: 34/359-78-33, faks: 34/359-78-45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl, http://www.powiatoleski.pl

Wydzia? Promocji i Rozwoju Gospodarczego
pok. nr 03 i 04 /suterena/ tel. 34/359-78-35 wew. 457, 450

ostatnia modyfikacja: 2015-12-10 09:59:39